پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • حدود دخالت دولت در امور ديني  
 • 1391-09-13 10:29:23  
 • تعداد بازدید : 22   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  حدود دخالت دولت در امور ديني

   

  گفتگو با دكتر عماد افروغ

  اشاره:

  حدود دخالت دولت در امورديني عنوان گفتگويي است كه با آقاي دكتر افروغ انجام شده است. در اين گفتگو عمده موضوعات و سؤالات اساسي در اين حوزه از قبيل اينكه آيا دولت در امور ديني بايد نقش تصدي گري داشته باشد و يا اينكه فقط سياست گذاري كند؟ آيا دولت در قبال امور ديني مردم مسئوليت دارد؟ و روش هاي توسعه وترويج امور ديني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

  · به نظر شما حدود دخالت دولت در امور ديني چيست؟ آيا شما قائل به تصدي گري دولت در امورديني هستيد يا فقط سياستگذاري دولت در اين گونه امور را مي پسنديد و يا اينكه به حمايت دولت از امور ديني معتقد هستيد؟

  ابتدا مطلبي را به عنوان مقدمه مطرح مي كنم. به نظر من متوليان امر صرفاً نبايد دنبال مسأله كاربردي بگردند. معضل، مسئله كاربردي نيست، بلكه مسأله بنيادي است. در واقع مسائل كاربردي ريشه در لاينحل بودن مسائل بنيادين دارد. ابتدا بايد تصوير روشني از دولت، وظايف دولت، ملت و حقوق آنها ارائه دهيم تا مشاهده شود از چه زاويه، گفتمان و پارادايمي مي توان اين موضوع را بررسي كرد.آنگاه مي توانيم تصوير روشني از وجوه كاربردي آن ارائه دهيم. به عبارت ديگر ابتدا بايد به يك سري سؤال پاسخ دهيم تا بتوانيم حدود دخالت دولت در امور ديني را بسنجيم. اگر از زاويه ليبراليسم به مسأله نگاه بشود (كه در كشور ما فعلاً ليبراليسم نقابدار باب شده است) دولت اصلاً نبايد در قلمرو ديني دخالت كند. چون اين دو، قلمروهاي جداگانه اي هستند. يكي ديانت و دينداري است و ديگري سياست است. در يك پارادايم ديگر گفته مي شود هر چه هست، دولت و جامعه است. اين نظريه، عرصه خصوصي را برنمي تابد. حتي سياست را تا اتاق خواب شما هم مي كشاند.

  اسلام نه اين است و نه آن. حتي بشر هم نه اين را مي خواهد و نه آن را. بشر تشنه راه حل سوم است كه آن را در فلسفه هاي سياسي بينابيني دنبال مي كند. اگر از نگاه فردگرايانه به مسأله نگاه شود دولت هيچ دخالتي در عرصه دينداري ندارد اما اگر از نگاه جمع گرايانه نظر كنيم دولت مي تواند همه نوع دخالتي را در امور مردم انجام دهد. ما معتقديم اسلام نه اين است و نه آن.

  نكته ديگر اينكه وظايف دولت نسبت به اينگونه امور و همچنين حقوق ملت چيست؟ حقوق ملت ووظايف دولت با هم ديده مي شوند. هر جا حقوق دولت هست بحث وظايف دولت نيز وجود دارد، اگر حقوق شهروند را فقط به حقوق مدني و سياسي در بستر فردگرايانه تقليل دهيم، وظيفه دولت پاسداري از حقوق مدني و فردي است يعني آزادي بيان، فكر و عقيده. نكته ديگر بحث حق سياسي است، اينكه مردم حق داشته باشند انتخاب كنند و وظيفه دولت پاسداري از حقوق اوليه و فردي افراد باشد كه همان نظريه جان لاك است.

  اما متأسفانه حقوق اجتماعي شهروندي در جامعه ما بحث نمي شود چون حقوق به حقوق فردي، مدني و سياسي تقليل پيدا كرده است. حقوق اجتماعي عبارت است از : امنيت ، رفاه، عدالت و مشاركت كه حق فردي نيست بلكه حق مردم به ما هو مردم است. حق معلولين، حق سالخوردگان و ... به خاطر اين حق است كه سلب آزادي مي شود، ماليات گرفته مي شود و به تعريف جرم سياسي پرداخته مي شود. اين مسائل براي پاسداري از حقوق ويژه اجتماعي است. يك عده نيز به حقوق مدني و سياسي مي پردازند و سر از فاشيسم و سوسياليسم در مي آورند. يك عده نيز به حقوق مدني و سياسي مي پردازند و سر از ليبراليسم و ليبرال بورژوازي در مي آورند. من معتقدم بايد به طور جامع عمل كرد. در همه جوامع افراد هم به حقوق فردي و هم به حقوق اجتماعي نياز دارند.

  اگر اصالت فردي باشيد فقط حقوق فردي را مي بينيد واگر اصالت جمعي باشيد فقط حقوق جمعي را مي بينيد. اما مي توان اين دو را جمع كرد و هم قائل به جمع جبري افراد و هم قائل به اصالت فردي شد. مثل تفكر شهيد مطهري كه نه اصالت فردي محض بود و نه اصالت جمعي محض، بلكه تركيبي از اين دو بود. حقوق اجتماعي شهروندي در اسلام چيست و حقوق مدني ، سياسي و فردي چيست؟ آيا حقوق طبيعي همين هايي است كه جان لاك گفته يعني حق حيات، مالكيت يا آزادي. بايد ديد با توجه به فلسفه سياسي ما كه بعد هنجاري دارد آيا اسلام همين ها را گفته يا حقوق ديگر را نيز مطرح كرده است.

  آيا حقوق اجتماعي همين است كه مارشال مطرح كرده يعني حق مشاركت، امنيت و رفاه؟ يا با استفاده از فلسفه سياسي مي توان حقوق ديگري را استنتاج كرد؟ حقوق اوليه چيست؟ حقوق اجتماعي چيست؟ اصل مطلب اين است كه آيا حكومت ديني نقش در قبال دين دارد يا نه؟ (همين سؤال شما). من معتقدم نقش دارد. حق فرهنگ و حق سنت مي تواند جزو حقوق اجتماعي ما باشد و از وظايف دولت ديني اين است كه حق فرهنگ و سنت را پاس بدارد. براي ايضاح بيشتر روايتي از نهج البلاغه را برايتان نقل مي كنم. يكي از ماموريتهاي چهارگانه مالك اشتر اين بود كه بايد به تربيت ديني واخلاقي مردم اهتمام بورزد. برخي افراد سعي مي كنند آموزه هاي ليبراليسم را از لابلاي سخنان حضرت علي (ع) استخراج كنندو مي گويند هيچ چيز در نهج البلاغه نيست مثل اينكه يك والي آمده حقوق مامورش را بيان مي كند كه ربطي به مسائل ديني ندارد. در حاليكه حضرت علي (ع) دامنه حقوق اجتماعي را وسيع كرده به طوري كه حتي مي تواند انعكاسي در حقوق فردي هم داشته باشد. اين سؤال كه آيا دولت مي تواند روي جريانات فردي اثر داشته باشد بحث ديگري است. اعتقاد من اين است كه اسلام مي تواند براي حقوق فردي هم حرف داشته باشد حتي بسيار وسيع تر از آنچه جان لاك گفته است. در مورد دخالت دولت روي جريانات فردي، بنده دخالت مستقيم را نمي پسندم.

  حقوق فردي مربوط به عرصه خصوصي است مگر اينكه عرصه خصوصي به عرصه عمومي تعدي برساند. دايره حقوق اجتماعي بسيار وسيع است اما حق فرهنگ نيز وجود دارد. حضرت امير مي فرمايد : نزديكترين شخص نزد خدا، رهبري است كه هم هدايت شده باشد و هم هدايت كند. رهبري كه مي خواهد هدايت كند وظاف ديني بر عهده اش است. موضوع اين نيست كه آيا دولت ديني باشد بر وجه ديني جامعه دل بسوزاند يا نه؟ اين جزو وظايف اوست و حقي است كه مردم بر والي دارند. اگر والي بر اين امر اهتمام نورزد بايستي او را كنار زد و كسي ديگر را جايگزين كرد.

  پس در اسلام و فلسفه سياسي آن روي اين اصل شكي نيست. در انگلستان كه مثلاً مشمول اين فلسفه سياسي است مي تواند به افراد بگويد كه كليسا نرو يا فلان برنامه تلويزيون را تماشا نكن البته تحت شرايط تعريف شده كه قابل پيش بيني است، ما هم نيز اگر تعدي كرديم، مشمول قاعده مي شويم. اينكه مكانيسم آن چيست، بحث ديگري است.

  اما در پاسخ به سؤال شما كه دولت بايد حامي، سياستگذار و يا تصدي گر باشد، به نظر من دولت هم سياستگذاري كند هم حمايت و در صورت لزوم تصدي گري. وظيفه هر دولت است كه سياستهاي كلان داشته باشد كه يكي از آنها پاسداري از حقوق فرهنگي است. اين مطلب آنقدر در انديشه حضرت امير قوي است كه به مالك مي گويد : سنت خوب پيشينيان را پاس دار. حق سنت و حق فرهنگ، آموزه بسيار زيبايي است. حق فرهنگ كه فقط بخش ديني و فكري آن نيست بلكه بخش نمادي، بخش ارزشي و هنجاري آن نيز هست. نماد شهرسازي و معماري را ببينيد.

  چرا احساس آرامش نداريم و هميشه در اضطرابيم. چون در عقبه آن نمادها كه به ويراني اش كشانديم يك جهان بيني بوده . آيا اهداف انقلاب اسلامي ما اين بود؟ آيا وعده و وعيد و خون شهدا اين بود كه الان مي بينيم؟ اما اينكه تصدي گري را به عنوان كار دولت مي پسندم پاسخ، منفي است. تصدي گري وجه ثانويه است. تا وجه ثانويه زمينه اش فراهم نشده بيشتر بايد به سمت سياستگذاري و حمايت رفت. سياستگذاري در وهله اول و حمايت در وهله دوم. حمايت از كه؟ از همين گروه مردمي. همين مردمي كه خودشان مي خواهند آمران به معروف وناهيان از منكر باشند اما به شكل سازمان يافته و مدني آن ؛ چرا كه در اسلام امر به معروف ونهي از منكر يك نهاد مدني است كه ما آنها را تا حد ظواهر و برخوردهاي خياباني تنزل داديم كه هم به امر به معروف و نهي از منكر و هم به حق مردم جفا شد. در حالي كه بايستي امر به معروف ونهي از منكر را به عنوان يك نهاد تمام عيار مدني ببينيم. به هر حال در حمايت از اين گروه بايستي سياست مشخصي اتخاذ كرد؛ پس از آن چنانچه اين گروهها مشكل ايجاد كردند دولت بايد تصديگري نمايد. همه اين مسائل به حق مردم و وظيفه دولت كه پاسداري از حريم فرهنگي و ديني آنهاست برمي گردد.

  تا چند سال گذشته بيشتر سياستها سياست تصدي گرايانه بود. دولت خودش را متولي امورمي دانست و از گروههاي مردمي كمتر استفاده مي كرد و به جاي آن از نيروهاي رسمي مي نمود و تقليل گرايانه هم بود. آن جامعيتي كه در امر به معروف و نهي از منكر بود رعايت نمي شد. چون امر به معروف و نهي از منكر فقط جنبه فرهنگي ندارد، بلكه جنبه سياسي و اقتصادي نيز دارد. جالب اينجاست كه حكومتهاي ديني هم جنبه سياسي شان و هم جنبه اقتصادي شان، فرهنگي است. اگر در جامعه ديني از بعد فرهنگي ـ سياسي اش و بعد فرهنگي ـ اقتصادي اش غافل شويم و فقط از بعد مديريت كاذب علمي استفاده كنيم هزينه هاي بيشتري بايد بپردازيم. در زمان جنگ تحميلي مردم همه هزينه هاي سياسي ـ اقتصادي را مي پرداختند چون الگوها فرهنگي بود.

  در زمان انقلاب اسلامي بسياري شهيد مي شدند چون بعد فرهنگي داشت. بايد برخوردي جامع با مسأله امر به معروف كرد و بايد ريشه هاي اجتماعي و جامعه شناختي قضيه را درك نمود. به عنوان مثال خانمي را آنقدر در اداره مي دوانند سپس مشكل را به خود او نسبت مي هند و توقع دارند كه حجابش نيز رعايت كند. او هم به گونه يي ديگر عمل مي كندو انتقام مي گيرد. چرا به مسأله وابستگي متقابل كه از اصول جامعه شناسي است توجه نمي كنيم؟ هر چه كمتر اينها را مشاركت دهيم و بيشتر آزارشان دهيم آنها نيز متقابلاً بيشتر واكنش نشان مي دهند. اگردوره ها را به دو بخش تقسيم كنيم يك دوره، دوره برخورد تصدي گرايانه بود. بنده خودم از نزديك شاهد اين قضايا بوده ام.

  زماني كه يك نفر از ستاد امر به معروف و نهي از منكر با مراجعه به من كمك خواست. من از او سؤال كردم 1 ـ چه چيزي باعث شد كه شما به فكر امر به معروف و نهي از منكر باشيد، 2 ـ محدوده و قلمرو امر به معروف و نهي از منكر تا كجاست؟ فقط در محدوده خيابان است؟ محدوده سياسي ندارد ؟ 3 ـ در اين ميان مردم چه نقشي دارند؟ آيا بايد آنچه شما تصميم مي گيريد را اجرا كنند يا در سياستگذاري نقش داشته باشند؟

  اصلاً چه چيزي معروف است و چه چيزي منكر؟ ايشان قهر كردند و رفتند. بار ديگر كه او را ديدم به او گفتم تو كه نمي تواني چند سؤال مرا جواب دهي چگونه مي تواني با مردم برخورد كني؟ به نظر من امر به معروف و نهي از منكر يك نهاد مدني است. اما شما فكر مي كنيد همان افرادي كه از آن قضايا ناراحت بودند حالا خوشحال هستند؟ آن زمان سخت مي گرفتند اما اكنون رها كرده اند. نه رفتارهاي آن موقع و نه اين بي تفاوتي ها با آموزه هاي ديني ما همخواني دارد.

  · دولت چگونه مي تواند مسئوليت خود را در قبال امور و رفتارهاي ديني مردم اعمال كند؟

  ما بايد در ابعاد مختلف اجازه دهيم نهادهاي مدني شكل گيرند. نه از بالا به پايين بلكه از پايين به بالا.

  دولت بايد ضمن سياستگذاري و نظارت به تنظيم روابط قلمروها بپردازد. بايد بيش از اينكه خود متولي باشد اجازه دهد گروههاي مردمي شكل بگيرند. تا آن زمان مي تواند خود، تصدي گري را بر عهده بگيرد اما نهايتاً بايد به اين سمت برود. هر چه متوليان ما رسمي تر و دولتي تر شوند خطر كل نظام را تهديد مي كند ودولت ديني را تبديل به دين دولتي مي نمايد.

  يكي از مسائلي كه براي امام (ره) حساس برانگيز بود اين مسأله بود كه روحانيت ، استقلال خودشان را از دولت حفظ كنند.

  · حوزه چگونه مي تواند از طرفي مورد حمايت قرار بگيرد واز طرف ديگر استقلال خود را حفظ نمايد؟

  بخشي از حفظ استقلال حوزه به خود حوزه برمي گردد. خود حوزه بايد اجازه ندهد كه از طرفي بيش از حد سياسي شود واز طرف ديگر سياستمداران از آن سوء استفاده كنند. در غير اين صورت بايد بيش از اينكه دولت را مقصر بدانيم حوزه را كه اجازه سوء استفاده مي هد مقصر قلمداد كنيم. حوزه براي حكومت، پشتيباني فراهم مي كند. چون حكومت، حكومت ديني است و حكومتي ديني نياز به ايدئولوژي ديني دارد. حوزه مي تواند ايدئولوژي ديني را تضمين كند. وظيفه حوزه اين است كه مشروعيت نظام را به معناي صحيح آن باز توليد نمايد. به حكومت خوراك فكري دهد، ولي اگر بيش از حد درگير شود موجب حساسيت مي شود و كل دين را با خطر دولتي شدن مواجه مي كند. البته مستقل بودن هم براي خود ابزار دارد. همانطور كه گفته شد از طرفي دولت نبايد بيش از حد بهره برداري سياسي بكند واز طرف ديگر حوزه هم نبايد بيش ا زحد سياسي شود. امام (ره) حكومت تشكيل مي دهد اما هميشه تأكيد مي كند كه حوزه، استقلال خود را حفظ نمايد. هيچ خطري هم نظام را تهديد نمي كند اما بعضي از مراجع ما بازي سياست ونظارت را متوجه نشدند. به بهاي ميدان دادن به بعضي از گروههاي سياسي مي خواهند استقلال و بعد نظارتي خود را حفظ كنند.

  · ارزيابي شما از عملكرد جمهوري اسلامي در مورد امور ديني چيست؟

  پس از جنگ ما دچار فراموشي فرهنگ شديم؛ يعني مثل جوامع صنعتي در استراتژي توسعه سياسي و اقتصادي، فرهنگ هيچ نقشي نداشته است و فقط بعد مادي انسان در نظر گرفته شده و متافيزيك و معنا وآخرت از بين رفته است. ما در برنامه ريزي اقتصادي، بعد فرهنگي و حتي بعد سياسي آن را ناديده مي گيريم. ديگر اينكه بايد نهادهاي تاريخي شبه مدني را مدني كرد.دولت را بايد به اين سمت سوق داد كه : 1 ـ نسبت به حقوق فرهنگي اهتمام داشته باشد 2- سياستگذاري ، بعد، حمايت و اگر همه را انجام داد و نتيجه نداد تصدي گري كند، كه بعيد است جواب دهد.

  · آيا بازنگري در روش ها و نگرش هاي مربوط به امورديني وظيفه نخبگان جامعه است يا وظيفه حكومت؟

  نخبگان مفهوم بسيار وسيعي است. ما نخبگان رسمي داريم كه (متوليان اموراند) وظايف آنها بازتوليد مشروعيت نظام وحل مشكلات نظام است. منتهي نخبگان غير رسمي دو دسته اند: 1ـ بخشي كه تلاش مي كنند وارد قدرت شوند 2 ـ دسته اي روشنفكران هستند كه كاري به قدرت ندارند و وظيفه اصلي روي دوش اينهاست و مي توانند دانشگاهي باشند يا حوزوي. فقط دغدغه شان آگاهي بخشي مصالح مردمي است. با درد و زبان مردم آشنايند و هيچ گاه براي قدرت، خيز برنمي دارند. ما به اين گروه نياز داريم. اينهايند كه مي توانند جامعه را عوض كنند ؛ چرا كه دنبال پست و مقام نيستند، ولي متأسفانه در مملكت ما عكس آن است. كسي كه نماينده، وكيل و وزير است شعار روشنفكري مي دهد در حاليكه من نوعي بايد شعار بدهم. چون مقام ندارم. اگر پست و مقام داشتم ديگر روشنفكر نيستم. كارگزارم. بايد برنامه بدهم و پاسخگو باشم.

  · به نظر شما اهميت نهادينه شدن فعاليتهاي ديني در مراكز آموزشي عالي چيست؟

  ابتدا ما بايد ببينيم جايگاه آموزش عالي كجاست و نقشش چيست؟ در وهله اول بايد بپذيريم كه رسالت فرهنگي هم دارد: 1 ـ رسالت فرهنگي مستقيم 2 ـ رسالت فرهنگي غيرمستقيم . غيرمستقيم يعني دانشگاه در ذيل فلسفه تعليم و تربيت اسلامي به فعاليت خودش ادامه بدهد كه اين امر به ارتباط حوزه و دانشگاه برمي گردد. از طرفي جهت علم و فلسفه تعليم وتربيت را حوزه در اختيار دانشگاه قرار دهد. (كه اين بخش غيرمستقيم است) دوم، بعد احساس آن است يعني كساني كه در دانشگاه فعاليت مي كنند بايد احساس كنند كه در جامعه ديني به فعاليت مي پردازند. هر اكتشافي صرفاً برخورد با مواد طبيعت نيست؛ مي تواند مقدمه معرفت الله باشد. بخش مستقيم را بعد از تعريف بايد پياده نماييم. در دانشگاه تمام گروهها بايد فعاليت داشته باشند و نبايستي انحصار، حكمفرما باشد. در صورتيكه هيچ كدام از نهادها نبودند چه تشكل رسمي و چه غيررسمي ؛ آن وقت دولت مي تواند وارد كار شود.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :