پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • بررسي زيرساختهاي اصلي تحقيق و توسعه در فعاليتهاي ديني و نقش دولت در فعاليتهاي علمي و پژوهشي  
 • 1391-09-12 13:35:31  
 • تعداد بازدید : 16   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • بررسي زيرساختهاي اصلي تحقيق و توسعه در فعاليتهاي ديني و نقش دولت در فعاليتهاي علمي و پژوهشي

  دكتر احمد سرداري

  اشاره:

  با توجه به اهميت و شكل گيري زيرساختهاي اصلي در عصر كنوني، يكي از عوامل اصلي پيشرفت و توسعه حكومتها د ركشورهاي توسعه يافته امر آموزش و پژوهش است. بنابراين، در زمره كشورهاي اسلامي جهان (ايران) مي بايست جايگاه حقيقي پژوهش در تمامي جوانب و ساختارهاي حكومت روشن و شفاف باشد. از اين رو جهت اصلي مقاله را در خصوص بررسي زيرساختهاي اصلي در آموزش و پژوهش يك كشور اسلامي معطوف داشته و نگاه عميق به جوانب مختلف آن و تأثيرش در فعاليتهاي كيفي حكومت ، هدف اصلي نويسنده بوده است .

  در اين مقاله با اشاره به ريشه ها و راهكارهاي مناسب در راستاي رفع مشكلها و تنگناها، سعي شده است حداكثر مطالب كيفي به شرح زير در اختيار خوانندگان قرار گيرد:

  1. رسالت و سياستهاي مراكز علمي و پژوهشي با توجه به ساختهاي اصلي پژوهش و تحقيق

  2. عوامل مرتبط به ساختارهاي اصلي

  3. نقش تحقيق در امور ارزشي

  4. بررسي وضعيت موجود (مشكلها و تنگناها)

  5. وضعيت موجود و مطلوب در نظام پژوهش

  6. ويژگيهاي ساختارهاي آموزشي و پژوهشي در قرن بيست و يكم

  مقدمه

  آموزش عالي در ايران بر حسب ضرورتهاي تاريخي، دگرگونيهاي بسياري پيدا كرده است. ساختار و كاركردهاي امروزي آن را، به طور كلي، مي توان در نهاد دانشگاه باز شناخت. دستاوردهاي آنها در قلمرو فلسفه، رياضيات وعلوم و فنون، از قرن 2 هـ . ق به دنياي اسلام انتقال يافته به تشكيل بيت الحكمه ها، دارالعلمها، مدرسه ها و نظاميه ها مي انجامد. آن گاه مدرسه هاي اسلامي از راه اسپانيا، در قرن 12 م الگوي نخستين دانشگاههاي اروپايي قرار مي گيرند و بالاخره در قرن 19 م دانشگاه هاي جديد اروپايي به نوبه خود، الگوي نظامهاي آموزش عالي و جايگاه رشد آن يعني دانشگاه ، پديدةاي جهاني است كه پاسداري و پيشبرد آن، بنا به ضرورتهاي تاريخي، از جامعه اي به جامعه ديگر منتقل شده است.  در جامعه صنعتي كه با پيدايش سرمايه داري و آغاز انقلاب صنعتي در اروپا پديد آمد، نقش دانشگاه دگرگوني اساسي يافت. انقلاب صنعتي، نخست جنبه علمي دانشگاهها را تقويت كرد و سپس گرايش فني و صنعتي را كه تمايل عمومي در اين گونه جوامع بود، در اين مؤسسه ها قوت بخشيد. از اين رو، دانشگاهها به سوي آموزش حرفه ها، ايجاد خدمات پشتيباني توسعه اقتصادي و اجتماعي و پيشبرد علوم و فنون تمايل پيدا كردند و در اين زمينه، گاه چنان مبالغه اي شد كه نقش ديرين دانشگاهها در آشناسازي دانش طلبان با ارزشهاي اصيل فرهنگي و ديني فراموش شد يا مورد بي اعتنايي و حتي تحقير قرار گرفت.

  از ويژگيهاي اين مرحله، بازشدن درهاي دانشگاهها به روي تمام طبقات جامعه است، به طوري كه آموزش عالي رفته رفته همگاني تر شد و پيوند ميان دانشگاهها و جامعه مستحكم تر گرديد.

  بايد دانست كه تاريخ فرهنگي و اجتماعي ايران دوره اسلامي، از بسياري جهات با جامعه عمومي اسلامي مشترك است و از اين رو با مرور بر تاريخ آموزش عالي بايد از مرزهاي كنوني ايران فراتر رفت و سير آن را در جامعه سنتي اسلامي جستجو كرد.

  با ظهور اسلام و گسترش آن در ايران، نه فقط علم راكد نشد، بلكه اسباب پراكندگي و نشر هر چه بيشتر آن در ميان مردم فراهم گرديد. گسترش اسلام، موجبات برخورد فرهنگهاي باستاني را فراهم ساخت و دستاوردهاي فرهنگي ملل كه زير بيرق اسلام گرد آمده بودند، سرچشمه علوم اسلامي را به وجود آورد. دوره فرهنگ و تمدن اسلامي از قرن دوم تا قرن هفتم هجري در اوج شكوه و قدرت بود واز هر نظر بر تمدن اروپايي برتري داشت. با حمله مغول، ركود فرهنگي در جهان اسلام و ايران رو به افزايش گذاشت و به همراه آن، مراكز آموزشي و علمي نيز دچار رخوت و سستي شده اند.

  اين دوره، به زعم بسياري از محققان، دوران طلايي تمدن اسلامي ايران بوده و شالوده اي بسيار استوار به حيات فرهنگي ايران بخشيده است. نهضت فرهنگي اين دوره از تاريخ خصوصيتهاي جالبي داشته است، از جمله :

  1- آموزش و پرورش، مقام و موقع بسيار والايي به دست آورده و بسياري از بزرگان حكمت و فلسفه كه خود محصول و پرروش يافته نظام آموزش عالي ايران بوده اند توجه خاصي به امر تعليم و تربيت كرده و آثار گران بهايي از خود بر جاي نهاده اند. كاربرد علمي و نفوذ اين آثار در ريشه دادن به فرهنگ ايران و اسلام و شكل دادن به هويت ايراني ـ اسلامي چنان عميق و بنيادي بوده كه در مقابل طوفانهاي مدهش و بي امان چون حمله مغول و كشتارها و خراب كاريها و تسلطهاي ممتد و پي در پي سياسي بيگانه مقاومت كرده و بالاخره آنها را در خود جذب كرده و باافتخار سر برافراشته است.

  2- نظام استواري در آموزش عالي برپا ساخته است كه دانش در آن سلسله مراتب و مرزي نداشته، شاگرد خود معلم بوده، و استاد خود محصل و هر دو يك راه و مقصد مي پيموده اند. تعليم و تعلم به مدرك ختم نمي شده و نشانه يادگيري، تبحر و كارايي دانش پژوه بوده و برخلاف نظام اروپايي، مؤسسه هاي آموزش عالي مختص اشراف زادگان ياطبقات خاص نبوده است.

  در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي نظريه پردازان ومشي آفرينان آموزش عالي كوشيده اند با تدوين برنامه هاي آموزش عالي، مسئوليتهاي فوق را در چشم انداز قرار دهند.

  در طرحي كه توسط معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه شده، رسالتهاي نظام آموزش عالي كشور به شرح زير پيشنهاد شده است:

  1 ـ شناخت، توسعه و نشر معارف وارزشهاي اسلامي در سطح ملي و بين المللي.

  2 ـ شناخت، توسعه و ارتقاي علوم، فنون و معارف بشري و كسب جايگاه مناسب علمي كشور در سطح بين المللي.

  3 ـ تربيت و توسعه منابع نيروي انساني وارتقاي دانش و فرهنگ عمومي

  4 ـ مشاركت در فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از طريق كاربرد علوم و فناوري.

  5 ـ برقراري روابط علمي، فرهنگي در سطح منطقه اي و بين المللي

  6 ـ گسترش زبان و ادب فارسي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي

  علاوه بر پيشنهادهاي بالا، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و برخي از كارگزاران آن نيز اسنادي در زمينه رسالتهاي آموزش عالي منتشركرده اند. با اين حال، تحقق هر رسالتي مستلزم آن است كه نظام آموزشي ايران، به ويژه آموزش عالي، مورد بازنگري و بازسازي اساسي قرار گيرد، زيرا بدون راهبردها و سازوكارهاي مناسب و كارساز، هر رسالت و مأموريتي در عمل با دشواريها و آسيب پذيريهاي بي شمار مواجه خواهد شد.

  جايگاه حقيقي پژوهش در ساختار حكومت (ايران)

  يكي از عوامل اساسي پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته توجه خاص به امر پژوهش است. به عقيده ما در كشورهاي جهان سوم، كشورهاي اسلامي و از جمله ايران، هنوز تحقيق جايگاه حقيقي خود رانيافته است، اين ناكامي، هم از جهت كمي و هم از نظر كيفي است. عدم توجيه ضرورت پژوهش، عدم ترسيم پايه هاي نظري و روش شناسي آن، فراهم نبودن امكانها و ابزار لازم و در مواردي جانب دارانه بودن كاركرد سازمانهاي تحقيقاتي مي تواند از عوامل ناكامي پژوهش در ايران باشد.

  پژوهش و تحقيق علمي از يك سو خصوصيات منحصر به فردي دارد و از سوي ديگر مي تواند آثار و نتايج علمي ويژه اي در برداشته باشد، زيرا پژوهش در واقع سلسله تلاشهاي قاعده مند، هدف دار و علمي است كه مي تواند به عقلاني كردن و در نتيجه كارآمد ساختن عناصر مختلف علم و معرفت بيانجامد، همچنين بازده حاصل از تكامل آن مي تواند در پيشبرد امور اجرايي و توسعه زمينه هاي مختلف (سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي) به كار گرفته شود. اصولاً تحقيق به دليل بافت مستدلي كه دارد مي تواند به ارائه تبييني شفاف از يك موضوع يا توضيحي دقيق و گاهي توصيفي منظم از كاركرد سازمانها و نظامهاي مختلف، بينجامد. گذشته از اين، در تحقيق و پژوهش معمولاً نقاط ضعف و قوت موضوعها بررسي شده يا كاركرد سازمان مورد ارزيابي قرار مي گيرد و بر مبناي آن پژوهش يا اكتشاف، مي توان براي كارآيي بيشتر به نوعي برنامه ريزي مبادرت ورزيد.

  ارتباط تحقيق با رشد و توسعه فرهنگي، اجتماعي و غيره

  اصولاً هر نوع پيشرفت و توسعه ارتباط مستقيمي با تحقيقات علمي دارد. همراهي حجم وسيع پژوهش علم با توسعه يافتگي كشورهاي پشرفته گوياي اين واقعيت است. يكي از انديشمندان تصريح مي كند كه حدود 98 درصد تحقيقها و هزينه هاي مربوط به پيشرفت علمي در جهان مربوط به اين كشورهاست. اين كشورها به دليل برخورداري از تحقيقهاي گسترده معمولاً از شيوه هاي برتر و نيروهاي كار ماهر استفاده مي كنند و در استفاده از منابع خود كاملاً صرفه جويي مي كنند. تحقيقهاي مداوم و گسترده در اين كشورها باعث شده كه آنها همواره چندين دهه جلوتر از جهان سوم حركت كنند.

  پيوند ديگر تحقيق و پژوهش با رشد و توسعه مربوط به ماهيت بلند مدت و راهبردي آن است. پژوهش به دليل طبيعت علمي و كاربردي وسيع خود جنبه كليدي دارد و در نتيجه به خصوص به دليل ارتباط آن با رشد و توسعه، نياز به عزمي ملي، اراده اي جدي و برنامه ريزي فوري دارد. اين امر از چند جنبه حائز توجه است. يكي سرمايه گذاري در نيروي كار است، به اين صورت كه براي كسب بهره وري بيشتر از نيروي كار، بايد آن را كارآمد ساخت و بالا بود كارآيي نياز به آموزش كارآمد و توانمندي در كاربرد شيوه هاي جديد دارد كه بدون پژوهش علمي ميسر نيست. از سوي ديگر يك عامل كليدي ديگر در رشد و توسعه، پيشرفت فناوري است كه خود پيوندي زنده با تحقيقات علمي دارد. توجه به پديده تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته ووجود مؤسسهاي فراوان در قالب آن نشانه اين امر است.

  تحقيق و تحول هاي فناوري

  پيوند سه جانبه اي بين تحقيق، توسعه و فناوري وجود دارد. تحول هاي فناوريك مي تواند كارآيي نهاده ها و عوامل توليد را بالا ببرد كه در نتيجه مي توان منابع كمتر، بهره دهي بيشتري به دست آورد. اين امر از يك سو زمينه ساز رشد و توسعه است و از سوي ديگر دستيابي به آن بدون پژوهش علمي ممكن نيست.

  جالب توجه است كه يكي ديگر از صاحب نظران و پيشكسوتان رشد و توسعه از نتيجه به دست آمده توسط رابرت سولو اظهار تعجب مي كند. البته علاوه بر سولو ، ادوارد نيسون با استفاده از مطالعه هاي وي نقش پيشرفت دانش را در شد همراه با عوامل كار و سرمايه مطالعه كرد. وي ارتباط 66 درصد رشد بهرةوري را با پيشرفت داشتن 66 درصد نشان مي دهد. بديهي است عناصر پيشرفت دانش و تحول هاي فناوري خود ماهيت پژوهشي دارند. چون اصولاً فناوري به نحوي رشد ذخيره اي از دانشها، هنرها و فن هاي جديد است. البته تحول هاي فناوري در ابتدا به صورت ابداع و اختراع مطرح بود واز دهه 1950 به بعد وارد مراحل جديدتري گرديد. اگر نتوان تحول هاي فناوري را منطبق بر تحقيق و پژوهش دانست حداقل بخشي از تحول هاي آن، تحقيق علمي را كاملاً پوشش مي دهد.

  تحقيق عقلانيت و امور ارزشي

  بعد ديگر تحقيق و پژوهش توجه به امور اخلاقي و ارزشي است. اصولاً در بسياري موارد امكان خط كشي دقيق بين مطالعه هاي علمي و ارزشي دشوار است. در اين جا به عنوان نمونه ابتدا به ارتباط تعليم و تربيت و تحقيق اشاره مي كنيم و سپس به بحث در زمينه امور ارزشي مي پردازيم. يكي از نزديكترين عناصر به پژوهش، تعليم وتربيت است. زيرا از يك سو، تحقيق و آموزش و پرورش هر دو از عناصر فناوري درون زا هسند واز سوي ديگر پديد آورندگان تحقيق، انسانها و دانشمندان هر جامعه هستند. حتي جنبه آموزشي و پرورشي تحقيق و تأثير آنها را نيز نمي توان براحتي از يك ديگر جدا كرد. زيرا جنبه پرورش در تحقيق آن را هدفمند و معني دار مي سازد. يعني با وجودي كه غناي علمي و تخصصي بالا مي تواند به كارايي تحقيق بيفزايد، اما همه مسأله اين نيست و به قول پروفسور شوماخر صاحب نظر مشهود تعليم و تربيت، جوهره اصلي آموزش و پرورش در پژوهش عملي، همان تربيت و امور ارزشي است و ماهيت آموزشي مبتني بر انتقال ارزش است.

  به تعبير ايشان يافته هاي علمي صرف، در واقع فوت و فن تحقيق هستند، ولي فرهنگ تحقيق محسوب نمي شوند. تحقيق و پژوهش علاوه بر انباشته علمي و حتي يافته اي كارآمد، القا كننده نوعي روح و معرفت انساني در هماهنگي ابزارهاي فني و آرمانهاي بشري نيز هست.

  انديشمندان مختلف در مورد علمي بودن و يا علمي نبودن تحقيق هاي ارزشي ديدگاههاي يكساني ندارند. گروهي نه تنها گزارهاي ارزشي را علمي نمي دانند، حتي آنهارا بي معنا تلقي مي كنند. عده اي ديگر بررسي هاي اخلاقي را هم در مجموعه مطالعه هاي علمي قرار مي دهند و دسته سوم بين آنها نوعي تفكيك قائل مي شوند. برخي متفكران مشهور ديگر مانند مايكل اسكريون استدلال مي كند كه تمامي داوريهاي ارزشي را مي توان در قالب علمي مطرح ساخت. وي ادعا مي كند كه اصولاً مطالعه هاي علمي نيز خود جوهره قضاوتي دارند، زيرا كار روي يك پروژه علمي و تشخيص اعتبار آن نيازمند ارزيابي و داوري در مورد ابزارهاي آزمايشگاهي ، داوري در مورد نظريه ها و مشاهده ها و حتي بررسي برآوردها و ديگر لوازم آن است و اينها همگي قضاوت ارزشي محسوب مي شود . بنابراين به عقيده ما پژوهش علاوه بر جنبه آموزشي، تكنيكي و عقلاني، از گراي اخلاقي و ارزشي نيز برخوردار است و جدا كردن اين امر از آن، روح و عاطفه حاكم بر تحقيق و اجتماع انساني مربوط به آن را شكننده مي سازد.

  بررسي و تحليل زيرساختهاي موجود (مشكل ها، تنگناها، ايفاي وظايف نظام)

  دولت در هر نظام اجرايي و حكومتي براي انجام وظايفش متوسل به بازوان اجرايي خود مي شود كه قبلاً براي اين كار انتصاب كرده است. در يك تقسيم بندي كلي و پوششي براساس نوع كار، نقش عرضه يا تقاضاي محصول هاي تحقيقاتي در بازار ودر حوزه عمل بازوان اجرايي دولت به 4 دسته تقسيم مي شوند:

  1 ـ بخش اجرا

  2 ـ بخش تحقيقاقت

  3 ـ بخش آموزش

  4 ـ بخش ترويج

  اين عوامل براي ايفاي وظايف خطير خود در مقابل فضاي لايتناهي نيازها با محدوديت منابع و امكانات روبرو است. همين قيد كمبود منابع و امكانات حوزه عمل عوامل را محدود مي كند، پس دولت بايد با پرداختن به اولويت ها هم در صدد اجراي وظايف خود برآيد و هم با كميته سازي هزينه ها مجالي براي صرف منابع در رفع ديگر نيازهاي فعلي و آتي به وجود بياورد. از آن جايي كه حوزه، نحوه عمل، سياست گذاري و ساختار روابط هر كدام از بخش هاي ياد شده و همچنين نظام ارتباطي و گردش كار آنها با يك ديگر ارتباط مستقيمي با حجم هزينه بري و نيز ميزان پاسخگويي آنها به نيازها دارد، دولت را مجاب و ملزم به انتخاب يك نظام تشكيلاتي و ارتباط بهينه مي كند، تا بلكه بتواند با كميته سازي هزينه ها و با حداكثر بهره وري از امكانات موجود، حداكثر نياز تقاضا را پوشش دهد. بنابراين، ساختار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشورها در تعيين الگوي بهينه روابط بين عوامل اجرايي نقش بسزايي دارد.

  1 ـ هدف و ضرورت

  هدف از پيشنهاد يك الگوي بهينه براي تعامل بين بخش ها وعوامل ياد شده (در اينجا باتأكيد بر نقش تحقيق ها در برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور) كاربردي كردن وظايف و معرفي حلقه هاي مفقوده ارتباطي بين بخش ها، و بيان ضعف ها در برنامه ريزي و سياست گذاري است.

  در بيان وضع موجود گفته خواهد شد كه ضعف روابط الزامي و بين بخشي سبب اتلاف هزينه و دوري ازاهداف شده و كشور را از برنامه ريزي و زمانبندي و وصول به اهداف توسعه اي عقب نگه مي دارد پس اصلاح اين نظام طولي و عرضي ارتباط بين بخش ها يك ضرورت اجتناب ناپذير است.

  2 ـ وضعيت موجود (مشكل ها و تنگناها)

  در بسياري از زمينه هاي علمي، بيش از چهار دهه از آغاز امر تحقيقات مي گذرد. انتظار اين است كه محصول تحقيقات در خدمت امر اجرا و سپس مورد آموزش و ترويج قرار گيرد. خواه در مقايسه با محصولهاي تحقيقاتي كشورهاي پيشرفته همسنگ و همسطح باشد يا نباشد، يا با هزينه كمتر يا بيشتري توليد شده باشد، يا در استفاده از ابزار پيشرفته و مدت زمان باروري، قابل قياس با آن كشورها باشد يا نباشد. متأسفانه بررسي سابقه امر تحقيقات و ساير بخشها بيانگر روندي غير از اين است.

  اصولاً كشورهاي در حال توسعه و در حال گذر تاريخي و تكويني با مشكل عدم تعادل در بازار مواجهند و در بسياري از شاخصها همگام با قافله تمدن پيش آمده و در بسياري عقب مانده اند. مثلاً با بهبود شاخص بهداشت و درمان جمعيت، برخي كشورها بي اندازه رشد كرده، ولي به دليل ضعف فناوري توليد سرانه عقب مانده و فقر فراگير آنها شده است. نتيجه اين عدم تعادل وجود ضعف ساختاري در بازار اين كشورهاست. اينان مصرف كننده كالاهاي پيش ساخته كشورهاي پيشرفته شده اند، با مرحله اي ازتمدن مواجه شده اند كه نه مي توانند از صفر شروع كنند و نه مي توانند در همين مرحله خود را متصل سازند، زيرا امكانات، سرمايه، زمان و حجم تقاضا به آنها چنين اجازه اي را نمي دهد. نتيجه اين بي تعادلي ها عدم ظهور و بروز فرهنگ تحقيق است. زيرا طبق اين مضامين، احساس نيازي به تحقيق نمي كنند و توان آن را هم ندارند. در كشور ما اين نياز در زمينه هاي مختلف وجود دارد.

  از مشكلات حاكم بر نظام عرضه و تقاضاي تحقيق در كشور ما مي توان به اختصار به موارد زير اشاره كرد:

  موانع ناشي از عملكرد ضعيف مراكز تحقيقاتي و آموزشي.

  پايين بودن سطح فناوري و گاهي وارداتي بودن آن

  موانع ناشي از ضعف بخش اجرايي به دليل درونزا نبودن فناوري در اين بخشها به ويژه در صنعت .

  تسهيلات اعتباري و ارز، به طوري كه دستگاههاي مختلف اجرايي به جاي جستجوي حل مشكل هاي خود به دست متخصص و محقق، به دنبال گرفتن ارز بيشتر و خريد از خارج هستند و بدين ترتيب كمبودهاي كالايي و خدماتي خود را در بازار جبران مي كنند.

  (بنا به گفته بالا) تعامل دو جريان انگيزشي از پايين به بالا (تعيين اولويتها و نيازهاي كلي كيفي و كمي در برنامه ريزي كشور) ناكام و ناقص مي ماند.

  فقدان خود آگاهي سياست گذار از مسأله تقاضاي محرك.

  كمبود سرمايه و ضعف سرمايه گذاري عمومي در ايران، اولين اثر خود را بر بخش تحقيق مي گذارد ، زيرا تحقيق كالايي سرمايه و هزينه بر، بلند مدت و يك كالاي عمومي و عام المنفعه است.

  با توجه به بندهاي بالا انگيزه سرمايه گذاري در بخش خصوصي وجود ندارد. به علاوه خرده پا بدون واحدهاي بخش خصوصي و عدم امكان تقسيم هزينه تحقيق بين واحدها و در مقابل، بهره مندي كليه واحدها از تحقيق (قابليت تقسيم منافع بين واحدها بدون تحمل و قبول هزينه) در تشديد كاهش اين انگيزه بسيار مؤثر است.

  به دليل وجود مشكلها و كارايي پايين دستگاههاي اداري، در بسياري موارد موانع ايجادي توسط دستگاههاي اداري در رده هاي پايين عملياتي،از دادن امكانات و تسهيلاتي كه به منظور آن تأسيس شده اند، بيشتر است.

  ضعف نظام اطلاعاتي و اطلاع رساني.

  عدم حمايت از محققان

  ضعف فرهنگ تحقيق و كار گروهي بين محققان

  ضعف نظام آموزشي تربيت محقق

  ضعف امكانات تحقيقاتي در كشور

  وضعيت مطلوب (ايجاد و تقويت زيرساختهاي مختلف )

  سرعت روز افزون تغييرها و تحول ها در جوامع انساني، موجب تغيير در نگرش، جهان بيني، ارزشها و انتظارهاي انسان شده است. سير تحول ها در جامعه، وظايف آموزش عالي را لاجرم دچار تغيير ساخته و مي سازد. رسالت دانشگاه به عنوان متفكرترين نهاد مسئول در قبال تحقق آرمانهاي توسعه ملي، ايجاب مي كند تا به پويا سازي اركان خود در انطباق با برنامه هاي توسعه بپردازد.

  تخصيص اعتبارات كلان به آموزش عالي، از يك سو افزايش بهره وري نيروهاي متخصص را طلب مي كند، و از سوي ديگر تحول بنيادي در ساختار و فعاليت نظام آموزش عالي را مي جويد. از آنجا كه بستر واقعي انجام چنين تحولي و عامل پويش روند مطلوب آن، مديريت دانشگاه محسوب مي شود، در نخستين گام، بهره گيري از مديريتي پويا را در نظام آموزش عالي اجتناب ناپذير مي نمايد. لذا، پژوهشگر بر آن شد تا ضمن بر شمردن پيوندهاي موجود ميان تلاش دانشگاه و اهداف توسعه ملي، لزوم انجام تغييرات اساسي در برنامه هاي آموزش عالي كشور را باتأكيد بر متحول ساختن مديريت دانشگاه به عنوان عامل كليدي، مورد تحليل قرار دهد .

  1 ـ توسعه ملي و دانشگاه

  در دنياي امروز، توسعه هدفي است كه مورد توجه خاص اكثر مردم در جوامع مختلف است و گرچه در بحث توسعه عمدتاً از توسعه اقتصادي سخن به ميان مي آيد، ولي اقتصاد، تنها عامل توسعه نيست. درواقع، توسعه علاوه بر جنبه هاي مادي و پولي، ابعاد اجتماعي ، فرهنگي و سياسي زندگي انسان را در بر مي گيرد. در مجموعه «توسعه ملي» كه برحسب چارچوبي ملي تعيين مي شود، شامل مجموعه اي متشكل از توسعه اقتصادي، اجتماعي سياسي و فرهنگي است و اصلاحات اساس نظامهاي اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي جامعه را مي جويد.

  به علاوه، توسعه ملي ، فقط به تداوم رشد سالانه توليد ناخالص ملي، ساختار توليد اشتغال، توسعه كشاورزي و صنعت نمي پردازد بلكه عواملي چون گسترش تعليم و تربيت، بهبود شرايط بهداشت، توسعه شهري و بازسازي روستاها ، تأمين اجتماعي، گسترش دموكراسي در جامعه و رشد ابعاد فرهنگ عمومي را نيز در بر مي گيرد.

  ارزشهاي اصلي توسعه ملي را بايد در ارتقاي سطح زندگي يعني توانمند ساختن مردم در تأمين نيازهاي اساسي، تلاش در رفع اختلافهاي طبقاتي در جامعه، رشد آگاهي عمومي و اعتماد به نفس به اهداف توسعه، حس امنيت و رهايي از قيود بردگي و دادن حق انتخاب به مردم جستجو كرد.

  توسعه ملي در هر جامعه بايد حداقل داراي سه هدف زير مي باشد :

  افزايش امكان دستيابي به عوامل تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنيت.

  ارتقاي سطح زندگي، از جمله ايجاد درآمدهاي بيشنر، تامين اشتغال ، ارائه آموزش و پرورش بهتر و توجه بيشتر به ارزشهاي انساني، آنچه كه نه فقط به پيشرفت مادي كمك مي كند، بلكه اعتماد و اتكاي به نفس را در افراد تقويت نمايد.

  افزايش حق انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و كشور از طريق رهايي آنان از قيد و بردگي و وابستگي، نه تنها به ساير افراد و كشورها، بلكه به نجات از جهل و ناداني. تاكنون، در همه راهبردهايي كه براي توسعه ملي عنوان شده است، علم و فناوري اهميت ويژه اي دارند و تمامي كشورها، سخت كوشاي آنند كه نقش دانشگاهها را در توسعه ملي و ارتقاي دانش و فناوري ... مورد توجه قرار دهند. ازاين رو ، سياستهاي توسعه همواره با دانشگاه پيوند دارد.

  2 ـ تحول هاي سريع جامعه و موقعيت دانشگاه

  در واقع ، ما در عصر تحول هاي سريع زندگي مي كنيم. تا قبل از دو دهه اخير، در هر زمان، فردا، در عمل يك جزء پيوسته و دنباله خط ممتدي بود كه از ديروز كشيده مي شد، ولي از آن تاريخ به بعد وضع كاملاً دگرگون شده است. سرعت سير تحول ها در جوامع انساني موجب شده است كه نگرش، جهان بيني ، ارزشهاي اساسي و انتظارهاي انسان به نحو بي سابقه اي سريعاً متحول گردد.

  به طور كلي اهم عواملي كه موجب اين تغييرها و تحول ها مي شوند عبارتند از :

  گسترش سريع دانش اطلاع رساني

  رشد فناوري

  افزايش مستمر آگاهي انسان و متحول شدن معيارها و انتظارهاي وي

  توسعه اقتصادي ـ اجتماعي

  رشد فرهنگ سياسي

  گسترش دامنه آموزش تخصصي و كاربردي و حتي علوم اجتماعي

  انجام پژوهش هاي علمي گسترده و ارائه و كاربرد نتايج حاصله در جامعه

  به طور قطع، مهمترين سازمان موجد اين عوامل دردنياي پيشرفته دانشگاه است و دانشگاهيان در سايه آموزش و پژوهش به ايجاد و گسترش عوامل مزبور كمك شايان توجهي نموده و مي نمايند. در اين باره همين قدر كافي است اشاره شود كه 30 سال پيش در كشور كره حتي يك نفر هم داراي تجربه و مهارت فني نبود. احتمالاً به دليل جلوگيري 50 ساله ژاپن از اين كه همسايگان چيزي ياد بگيرند. امروز در نتيجه آموزش كره تقريباً توانايي انجام هر كاري را كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي صورت مي گيرد، دارد. به جرأت مي توان گفت كه در تاريخ بشر هيچ عاملي همانند آموزش عالي باني وناشر تحولهاي سازنده در جوامع انساني نبود است چه آن كه پيشتازان تحول هاي علمي و اجتماعي، تربيت شدگان آموزش عالي هستند كه كاركنان آگاه علمي جامعه را تشكيل مي هند. به قول پيتر دراكر، منبع مهم اقتصادي و مهمترين عامل توليد در روزگار ما نه سرمايه است و نه منابع طبيعي و نه كار و كارگر، بلكه دانش است و دانش هم خواهد ماند.

  3 ـ رسالت آينده آموزش عالي و نقش مديريت دانشگاه

  دنياي امروز، دوران نوانديشي و آينده نگري است و بيش از اين نمي توان در دام گذشته اسير بود. واقعيتهاي محيطي و دگرگونيهاي حاد و سريعي كه شاهد آن هستيم، بروز تغييرها و تحولهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و به ويژه تكنولوژيكي در جامعه جهاني كه به نحوي جامعه ما را تحت تأثير قرار مي دهد، چشم ما را به نظاره شرايط موجود ، انديشه ها را متوجه آينده ها مي سازد. رشد سريع جمعيت، افزايش روز افزون آگاهي، افزايش نيازها و انتظارهاي افراد و گروه ها، تحول هاي بنيادي در مهارت ها و تخصص هاي مورد نياز جامعه، مسأله اشتغال و تأمين شغلي، رفاه اجتماعي، تأمين اعتبارهاي لازم جهت تحقق اهداف برنامه هاي توسعه ملي، همه و همه نظام آموزش عالي كشور را در شرايطي قرار داده است كه ناچار بايد رسالت سنتي خود را مورد ارزيابي مجدد و تجديد نظر قرار داده و اهداف و ساختار و عملكرد خود را با شرايط متحول كنوني و نيازهاي آينده جامعه منطبق نمايد.

  امروزه نقش دانشگاهها در غالب كشورهاي جهان متحول شده و رسالت دانشگاه به تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص محدود نمي شود، بلكه دانشگاهها و مؤسسه هاي تحقيقاتي، درواقع اميد جوامع تلقي مي شوند و مهمترين و سازنده ترين نقش را در تحول و پيشرفت جامعه و حل مشكل هاي آن ايفا مي كنند كه با نقش اوليه و سنتي آن كاملاً متفاوت است. كشورهاي جهان سوم در قياس با ممالك پيشرفته از نظر نيروي انساني متخصص هنوز در شرايط بسيار نامطلوبي بسر مي برند.

  بنابراين اگر قرار است در آينده در زمينه صنعت و فناوري رشد و توسعه اي چشمگير داشته باشيم، چاره اي نيست جز آن كه برنامه ريزي هاي توسعه ملي و برنامه هاي آموزش عالي را با هم همسو سازيم. لازمه اين كار انجام پژوهش علمي و مداوم در زمينه شاخت امكانات ، نيازها وانتظارهاي جامعه از دانشگاه و اقدام هايي است كه دانشگاه مي تواند در رشد و توسعه كشور به نحو شايسته ايفا كند.

  به علاوه ، ايمان وعزم راسخ دانشگاهيان توانا به مشاركت در مشاوره، طراحي و تدوين برنامه هاي استراتژيك توسعه ملي ومتحول ساختن جامعه به طور اصولي و در راستاي اهداف و آرمانهاي توسعه ملي از اهميت ويژه اي برخوردار است. جاي شك نيست كه سازمانهاي آموزشي و در رأس آنها دانشگاه، از مهمترين عناصر دگرگوني در جوامع بوده و نقش كليدي در اين امر دارند، لذا انتظار مي رود كه ابتدا خود را در معرض تغيير وتحول قرار داده و بعد به وظايف و آرمانهاي توسعه ملي، وظيفه آينده نگري ، برنامه ريزي و پرورش نيروهايي را به عهده بگيرد كه مهارت و كارآيي انجام تحول اساسي در موارد زير را دارا باشند:

  اصلاح و گسترش نظام توليد كشور

  گسترش توان علمي و فناوريكي جامعه

  استفاده مطلوب از سرمايه و ذخاير مادي كشور

  متحول ساختن جامعه در راستاي پيشرفت هاي علمي جهان

  ارائه خدمت به نحو شايسته و در خور انتظار برنامه هاي توسعه

  تلاش در احياي صادرات كالاها و خدمات كشور

  افزايش سطح فرهنگ و آگاهي جامعه

  تقويت بنيان هاي اعتقادي در رشد اخلاقي در جامعه

  انجام پژوهش هاي علمي جهت پاسخگويي به نيازهاي مردم و برنامه هاي توسعه

  در اينجا تذكر اين نكته ضروري است كه هر نوع تحول بنيادي در هر سازمان از جمله نظام آموزش عالي، به منظور انطباق با تحول هاي سريع جامعه، مي بايد مبتني بر برنامه ريزي آن هم از نوع استراتژيك باشد. طي چنين برنامه اي مي توان نيازها، امكانات و قابليت هاي محيط را شناخت، عوامل پيش برنده وباز دارنده را مشخص نمود، و راههاي برخورد با عوامل بازدارنده و بهره گيري از عوامل پيش برنده را مورد تحليل قرار دارد.

  ويژگيهاي ساختاري مراكز علمي و پژوهشي در عصر ارتباطات و فناوري (قرن بيست و يكم)

  جامعه يك نظام است و دانشگاه از جمله عناصر يا مؤلفه هاي آن است. بنابراين، نمي تواند از جمله عناصر يا مؤلفه هاي آن است. بنابراين نمي تواند (و نبايد) خود را از فرهنگ حاكم بر جامعه دور و بيگانه نگه دارد. دانشگاه مؤلفه پوياي جامعه است كه در عين تحت تأثير بودن، مي تواند و گاهي موظف است هدايت آگاهانه و هدفمند آن را به عهده بگيرد.

  پس ، هر گونه خسّت در سرمايه گذاري برا ي عمق بخشيدن به فعاليتهاي علمي دانشگاهها، بدون ترديد، عواقب ناگواري در پي خواهد داشت و لطمه هاي جبران ناپذيري به جامعه خواهد زد. شايد به همين سبب است كه گفته اند «قناعت در دو مقوله اجتماعي آموزش و پرورش، و بهداشت دنائت تلقي مي شود و خطرناك است».

  آموزش و پرورش، مخصوصاً آموزش و پرورش رسمي، كه به انسان اختصاص دارد به تبع وحدت وجود و رفتار آدمي، از ويژگي وحدت برخوردار است و نمي توان و نبايد آن را به مقاطع مستقل و بي خبر ازهمديگر تفكيك كرد. بايد سطوح ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و دانشگاه را طبقه بندي هايي صرفاً رودرروي و براي تسهيل امور اداري آنها تلقي كرد و گرنه بعد زمان پيوسته بر زندگي انسان حاكم است. از اين رو، همه مراكزي كه در جامعه امور آموزش و تحقيق هاي علمي را به عهده دارند «جامعه آموزشي» يا «جامعه تربيتي» و يا «جامعه آكادميك » مي نامند و هرگونه برنامه ريزي آموزشي در جامعه بايد به كل «جامعه آموزشي» توجه كند.

  بديهي است كه آموزش عالي سالم و پيشرفته، همه نكته هاي مذكور را مورد توجه قرار خواهد داد و به كار خواهد بست.

  دانشگاه قرن بيست و يكم ناگزير است فرزند زمان باشد يعني ناگزير است گذشته را بخواند اما در گذشته نماند كه توقف در گذشته مترادف مرگ علمي است.

  دانشگاه قرن بيست و يكم دانشگاهي است كه: به علم و عالم پناه مي دهد و (پناهگاه عالم و علم)؛ يعني در آن به روي همه دانشمندان جهان و جامعه اش باز است و كمك به ايشان و گسترش و ترويج آثار علمي ايشان را برخود فرض مي داند يعني منتظر نخواهد بود كه دانشمندان به آن مراجعه كنند و احياناً درخواست استخدام و يا همكاري كنند، بلكه خواهد كوشيد آنها را كشف كند و پناهگاه مطمئن آنها باشد، حتي اگر مستلزم تحمل منت هم باشد.

  پالايش علم را به عهده دارد (پالايشگاه علم). بديهي است كه وقتي يافته هاي علمي در ميان مردم عادي مطرح مي شوند خطر انحراف يا كج فهمي آنها بيشتر خواهد شد. دانشگاه خود را موظف خواهد دانست كه هميشه بيدار و حساس باشد ودر چنين مواردي سريعاً به داد علم برسد و يافته هاي آن را از خطر كج فهمي ها و تغبير و تفسيرهاي نادرست حفظ كند.

  دانشگاه قرن بيست و يكم در همه فعاليتهاي آموزشي و درسهاي خود موارد زير را هدف اساسي قرار مي دهد:

  1 ـ تربيت تفكر انتقادي

  2 ـ توانايي خلاقيت در حل مسائل

  3 ـ توانايي استدلال هاي منطقي

  4 ـ قدرت تجزيه و تحليل و سنجش و نقد علمي

  5 ـ افزايش و گسترش ذوق و عادت مطالعه مداوم و تحقيق .

  6 ـ خودآموزي وخود رهبري در طول زندگي

  7 ـ مهارت در يادگيري گروهي

  8 ـ فهميدن وگسترش ميدان معرفت به جاي حفظ كردن محض

  9 ـ آشنايي ومهارت در مباحثه مؤثر وتبادل نظر با ديگران

  10 ـ پذيرش مسئولانه و خوشبينانه وظايف اجتماعي

  11 ـ جهاني انديشيدن ومنطقه اي عمل كردن

  12 ـ جانشين يادگيري بينشي به جاي يادگيري مكانيكي و شرطي محض

  13 ـ خود بودن ، ليكن خود محور وخود معيار نبودن

  14 ـ خودرا در مقايسه با ديگران، كامل و جامعه نپنداشتن

  15 ـ بهره مندي از سعه صدر در برخورد با عقايد مخالف

  16 ـ احترام گذاشتن به افكار و عقايد مردم

  دانشگاه قرن بيست و يكم هرگز ابعاد رفتار آدمي را جدا و مستقل از يك ديگر نمي داند و همان قدر كه مي كوشد دانشجويانش را متخصصان نظري وعلمي بار آورد به تربيت عاطفي واخلاقي و ديني ايشان نيز مي پردازد، زيرا تربيت بعد عاطفي در مقاطع آموزشي، مقدماتي، چنان كه بايد و شايد و به نحو مطلوب انجام نمي گيرد. بنابراين، جوانان دردوران تحصيل دانشگاهي خود بايد بياموزند كه :

  1 ـ چگونه با خداوند خويش رابطه اي درست و غير خرافي برقرار كنند.

  2 ـ چگونه با مردم كشور خود و كشورهاي ديگر روابط درست ، مشروع و مؤثر برقرار كنند و چگونه آن روابط را گسترش دهند.

  3 ـ چگونه بر احساسها وعواطف خود مسلط باشند.

  4 ـ چگونه از تعصب قومي وعقيده اي به دور باشند.

  5 ـ چگونه در موارد لزوم، افكار و عقايد نادرست را تحليل، تعطيل ، و هدايت كنند.

  دانشگاه قرن بيست و يكم خود را نهادي مستقل و بي نياز از جامعه نمي داند، بلكه بيش ساير نهادهاي اجتماعي و در قبال جامعه و كشورش احساس مسئوليت مي كد. به عبارت ديگر، دانشگاه قرن بيست و يكم مدل كلاسيك ندارد كه خود را يك برج عاج و جدا و دور از اوضاع و حوادث محيط تصور كند و به ارزشهاي مادي حياتي بي علاقه باشد، و در فعاليتهاي ذهني جداي از همه جهان جز جهان كليشه اي و شبكه اي خودش غوطه ور باشد، بلكه داراي «مدل تعاملي» است كه خود را بخشي از نظام جامعه مي داند، نسبت به علايق و نيازهاي جامعه و جهت ها و جنبه هاي موجود در آن، اعم از جهاني، ملي، ديني و منطقه اي حساس است و هميشه تلاش مي كند كه در هر گونه برنامه ريزي علمي و آموزشي از سرمايه گذاران و بنياد گذاران خودش، يعني مردم، غافل نباشد و تدريس و تحقيق خود را در همه مقوله هاي جامعه مؤثر مي سازد.

  ديدگاهها و پيشنهادها وراهكارهاي علمي (مهندسي مجدد مراكزعلمي و پژوهشي)

  در خاتمه براي اصلاح ساختار پژوهش در ايران پيشنهادهايي به شرح زير ارائه مي شود كه اميداست مورد توجه مسئولان و دستگاههاي سياست گذار و برنامه ريز قرار گيرد.

  1 ـ به نظر مؤلف تأسيس مراكز تحقيقاتي متمركز با بالاترين كيفيت ممكن، برخوردار از نيروي انساني مجرب و متعهد و تجهيزات پيشرفته تحقيقاتي، بودجه و ساير عوامل پشتيباني لازم و به ويژه برخوردار از يك مديريت علمي ممتاز در كوتاه مدت بهترين راهكار و تلاش براي اصلاح ساختار تحقيق در كشور است. برخورد انديشه، پرورش و تكامل علايق و تحقيق متمركز و اجتناب از پژوهشهاي پراكنده از مختصات و بازتابهاي تأسيس مراكز ياد شده است و مي توان اميدوار بود كه به تدريج آزمايشگاهها و واحدهاي در حال كسب شهرت، سابقه و تجربه درزمينه هاي ويژه تكامل يابد.

  2 ـ شناخت نيازهاي بخشهاي مختلف اعم از عمومي و خصوصي، شناسايي متقاضيان و مصرف كنندگان نتايج تحقيق و هدايت پژوهشگران در آن جهت ها به عبارت ديگر تعيين اولويتهاي پژوهش بر اساس عرضه و تقاضا، اختصاص اولويتها به زمينه هايي كه پيش بيني ارزش افزوده در آن ممكن است تلاش در نهادينه كردن اين تفكر كه هزينه كردن در اجراي پژوهش بايدمنتج به توليد محصول صنعتي، كشاورزي و خدماتي قابل فروش در بازار ملي و بين المللي وتوليد پول وارز و در نهايت ارزش افزوده شود.

  3 ـ برقراري ارتباط هر چه بيشتر بين دانشگاهها و مؤسسه هاي تحقيقاتي با سازمانهاي اجرايي و خدماتي، بخش صنعت و توليد و بخش كشاورزي، تشويق بخش خصوصي به رغبت در سرمايه گذاري در پژوهش و ايجاد اعتماد به نفس در اين بخش، عملي كردن مفهوم توسعه و تحقيق در بخشهاي ياد شده، توسعه متناسب و هماهنگ بخشهاي مختلف صنعتي، فرهنگي، سياسي، بازرگاني، خدماتي، مبادلاتي و قانون گذاري.

  4 ـ اصلاحات فرهنگي و نظام آموزشي از سطوح ابتدايي با هدف ايجاد تفكر تحقيق در دانش آموزان از بدو شروع آموزش، تلاش در نهادينه كردن فرهنگ تحقيق از طريق زدودن ويژگي فرهنگي ترس و پذيرش كوركورانه ترويج فلسفه شك و انديشيدن، و بر طرف كردن شك و كسب يقين از طريق تحقيق.

  5 ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور كه در تاريخ 30/8/1368 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اهداف تدوين سياستهاي اجرايي ـ پژوهشي تهيه طرح نظام تحقيقاتي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر كيفيت تحقيقات در كشور تأسيس يافته است و در 1375 نيز برنامه ملي تحقيقات كشور را تدوين كرد، مي تواند نقش كليدي در هماهنگي و كنترل نظام تحقيقاتي و اصلاح ساختار اين نظام را دارا باشد. تقويت اين شورا و بهره گيري آن از راهكارهاي صحيح، لازم و ضروري است. در چنين شورايي انتظار اين است كه دست اندركاران پژوهش در بخش اجرايي همراه با انديشمندان از بخش دانشگاهي و ساير بخشها هماهنگ با اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي بتوانند همگام عمل كرده و فرضيه طرح شيوه اصلاح ساختار نظام پژوهش ايران امروز و ايران 1400 را به صورت طرح عملي به اجرا درآورند. و سرانجام توسعه نظام اطلاع رساني در پيشبرد تحقيق ها در كوتاه مدت و در ايران 1400 نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند كه بايد توجه ويژه اي به آن معطوف شود.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :