پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • سازمان حج و زيارت جمهوري اسلامي ايران  
 • 1391-07-01 11:51:26  
 • تعداد بازدید : 1032   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران

  مقدمه

  با توجه به مباني نظري و مستندات تدوين شده و پژوهش در فرایند امور اجرایی حج همچنين مخاطبين، وظايف ومأموريت هاي متوليان اجرايي حج و زيارت از درون شرح وظايف دستگاه هاي مربوطه با توجه به وظايف حوزه مديريت عاليه، پشتيباني هاي سخت افزاري و نرم افزاري و فعاليت هاي كليدي حج و زيارت در اجراء مورد بررسي، شناسايي و دسته بندي قرار مي گيرد. براساس اطلاعات گردآوري شده تصويري از وضعيت فرازهاي قانوني مربوط به حج و زيارت بدست مي آيد كه از طريق مقايسه آنها با وظايف و مأموريت هاي حج و زيارت در سه سطح مديريت عاليه، پشتياني و برنامه ريزي و اجرا، ميزان شكاف و كمبودهاي قانوني حج و زيارت كشور تعيين ، سپس مورد تحليل قرار مي گيرد و بعد از آن يك نتيجه گيري منطقي و متناسب برحسب خلاء هاي قانوني در راستاي وضع موجود به دست مي آيد.

  تاريخچة قانوني و جايگاه حج و زيارت در كشور

  حج به عنوان يكي از احكام اسلامي كه درشرايط خاص بر مسلمانان واجب مي شود پس از ظهور اسلام همچون ساير احكام و واجبات، توسط مسلمانان واجب الحج انجام مي شود و معمولاً دولت هاي اسلامي سازوكارهايي را جهت انجام هر چه بهتر آن فراهم آورده و مي آورند. در كشور ما براساس مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته و به استناد مدارك جمع آوري شده و موجود كه مربوط به دهه 1320 به بعد مي باشد اداره امور حج و زيارت زير نظر وزارت كشور بوده كه براساس آن كميسيون هايي به طور موقت در فرمانداري ها تشكيل و نسبت به صدور پروانه و گواهينامه اقداماتي را انجام مي دادند.

  در تاريخ 31/3/1333 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه، آيين نامه امور حج، به شماره 764 در 9 ماده و دو قسمت به تصويب هيأت وزيران رسيد. بعد از آن در تاريخ 4/12/1338 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه روال جديدي بر آيين نامه و مقررات مربوط به امور حج توسط هيأت وزيران در دو فصل و 18 ماده به تصويب رسيد. كه براساس آن كميسيون ها كار موقت خود را در تاريخي معين زيرنظر استانداران و فرمانداران شروع و پايان مي دادند.

  بنا به پيشنهاد وزارت كشور، در تاريخ 23/8/1343 هيأت وزيران، آيين نامه تشكيل كميسيون دائمي حج را در 9 ماده و 5 تبصره كه محل آن در وزارت كشور بود تصويب نمود. كه اين تصويب نامه، در تاريخ 19/5/1345 مجدداً اصلاح و آيين نامه راهنمايان حج به آن اضافه گرديد. كه براساس آن امور اداري و مالي حج با تشكيل دفتري به نام كميسيون دائمي حج و زيارت كشور به صورت متمركز انجام مي گرفت، اما در جايگاه تشكيلاتي آن وزارتخانه جايگاهي براي اين امر ديده نشده بود.

  طبق مصوبه فوق در ماده يك، رييس كميسيون را وزير كشور تعيين مي كند و در ماده 2، تبصره 2 و ماده 4 رييس اداره سياسي به عنوان دبيركميسيون دائمي حج معرفي شده است. اعضا كميسيون عبارت بودند از: يكي از معاونين وزير كشور، يك قاضي ديوان عالي كشور، يك مقام عالي رتبه وزارت بهداري با تعيين وزير بهداري، يك معتمد به انتخاب نخست وزير، يك بازرگان آشنا به امور حج با معرفي اتاق بازرگاني

  به دنبال اصلاح ساختار وزارت كشور در سال 1350 اين جايگاه در زير مجموعه معاون امور سياسي و در شاخه تابعه آن يعني اداره كل سياسي، به نام دبيرخانه امور حج گنجانده شده است. در تاريخ 2/3/1351 بنا به پيشنهاد سازمان اوقاف و امور خيريه، تصويب نامه شوراي عالي حج به تصويب هيأت وزيران رسيد كه در آن تصريح شد كليه امور حج از وزارت كشور گرفته و به سازمان اوقاف واگذار گردد كه در سا ختار تشكيلاتي، سازمان اوقاف وابسته به نخست وزيري و اداره امور حج را زير مجموعه معاونت خدمات ديني قرار دادند.

  اين وضعيت تا سال 1358 ادامه يافت و در اين سال لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت وابسته به وزارت ارشاد ملي و انتزاع كليه امور آن از سازمان اوقاف در تاريخ 18/10/ 58 به شماره 1180/ذ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ایران رسيد كه در حقيقت مجوز قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت بعد از انقلاب بوده است.

  در پي مصوبه فوق شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد ملي و در اجراي ماده 3 لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت، آيين نامه نحوه انتخاب و حدود وظايف و اختيارات و اركان اصلي سازمان حج را درتاريخ 17/2/59 تصويب نمود كه به مثابه اساسنامه تلقي مي شود.

  در تاريخ 14/3/59 ساختار تشكيلاتي سازمان حج براساس آيين نامه فوق تهيه و به همراه مجموعه اهداف، وظايف و پست هاي سازمان به امضاء وزير ارشاد ملي و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي وقت رسانده، شد. در بهمن ماه سال 61 ساختار سازمان مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفت.

  سازمان حج و زيارت تا سال 1363 داراي فعاليت هاي مستقل و تابع وزارت ارشاد ملي بود. در اين سال مجلس شوراي اسامي در جلسه مورخ 2/10/ 1363 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده بود طي نامه اي در مورخ 9/10/1363 به رياست جمهور محترم وقت اعلام نمود. اين قانون در 18 ماده و 17 تبصره مجدداً فعاليت هاي سازمان حج و اوقاف را با هم ادغام و طي قانون فوق الذكر ابلاغ كردند. سپس در آبان ماه سال 1364 و مردادماه 1365 ساختار تشكيلاتي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت كه مجموعه وظايف و پست هاي سازماني در دو نوبت در فروردين ماه سال 66 براي حوزه مركزي و در آبان ماه براي واحد هاي استان و شهرستان ابلاغ شد.

  در سال 1370 در اجراي اوامر مقام معظم رهبري در خصوص كيفيت اداره امور حج و زيارت، شوراي عالي اداري در بيستمين جلسه خود طي مصوبه شماره 462/د/ش مورخ 15/8/70 سازمان حج و زيارت را سازماني مستقل و جدا از اوقاف شناخت كه زير نظر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره مي گردد. تصويب نامه و مجموعه وظايف و پست هاي سازماني مستقل بنا به پيشنهاد، پس از بحث و بررسي طي ابلاغيه ارديبهشت ماه سال 1371 به تصويب رسيد.

  در سال 1375 با توجه به سياست هاي دولت محترم مبتني بر واگذاري امور به بخش خصوصي و كاهش تصدي هاي دولتي، تشكيلات جديد سازمان حج و زيارت با كاهش تعداد پست ها به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي رسيد كه در مرداد ماه سال 1376 ابلاغ شد.

  در نهايت در تاريخ 24/3/1384 شوراي عالي اداري در تصويب نامه شماره 127 خود شرح وظايف سازمان حج و زيارت را تصويب نمود كه به استناد آن سازمان حج و زيارت يك سازمان مستقل زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت مصوب 1358 شوراي انقلاب به تصويب رسيد.

  با توجه به جايگاه قانوني حج و زيارت در كشور نمودار زير سير تحول مديريت و برنامه ريزي حج و زيارت را از آغاز تا كنون نشان مي دهد.

  حج و زيارت اواخر دوره رضاخان تحت نظارت دولت درآمد تا قبل از آن به صورت سيستم ساده و خود مختار اداره مي شده است. با توجه به سير تاريخي مطرح شد جايگاه قانوني حج و زيارت به صورت زير قابل ترسيم مي باشد.

  دستگاه هاي اجرايي مرتبط با حج و زيارت

  دستگاه هاي اجرايي بخش هاي مختلف كشور به عنوان نهادهاي محيط تعاملي حج وز يارت مي توانند نقش مهمي در حج و زيارت داشته باشند و بدون هماهنگي با آنها اين مأموريت انجام نمي گيرد.

  بعضي از اين دستگاه هاي اجرايي متولي امور حج و زيارت عبارتند از:

  1. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  2. وزارت راه و شهرسازی ( هواپيمايي كشوري، هواپيماي جمهوري اسلامي، پایانه هاو ... )

  3. وزارت امور خارجه

  4. وزارت امور اقتصادي و دارايي ( بانك ها، گمرگ و ... )

  5. وزارت بهداشت و درمان

  6. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي

  7. وزارت كشور ( اداره کل مرزبانی،ثبت احوال،اداره کل اتباع و ...)

  8. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي

  9. وزارت اطلاعات

  10. وزارت فن آوري اطلاعات و ارتباطات

  11. شوراي عالي انقلاب فرهنگي

  12. شورای عالی امنیت ملی

  13. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  14. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

  وظايف كلي دستگاه هاي اجرايي در رابطه با حج و زيارت با توجه به رسالت و اهداف آنها

  شوراي عالي انقلاب فرهنگي

  با توجه به اساسنامه شوراي انقلاب فرهنگي، اصلي ترين وظيفه آن گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامي در جامعه و اعتلاي فرهنگ عمومي است كه از طريق اجراي احكام الهي و نشر افكار و آثار فرهنگي انقلاب اسلامي و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگي با كشورهاي ديگر به ويژه با ملل اسلامي انجام مي گيرد. در اين راستا طبيعي است به عنوان يك نهاد بالادستي تعيين كننده خط مشي فرهنگي مي تواند تأثيرات مناسبي در مأموريت حج با توجه به تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگي جهان به ويژه جهان اسلام و تبيين تأثير كانون ها و ابزارهاي مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب در چگونه انجام دادن روش هاي انجام حج به عنوان يك امر ديني داشته باشد.

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به مأموريت و رسالت خود از دو جهت زير مي تواند نقش كليدي در توسعه حج و زيارت داشته باشد:

  1. براساس قانون و مصوبه شوراي اداري، مورخ 24/3/1384 سازمان حج و زيارت مؤسسه اي دولتي، مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تلقي مي شود كه بايد در راستاي سياست هاي مصوب نظام، انديشه هاي امام راحل (ره)، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور اداره شود.

  2. به اسناد بند 27 قانون مصوب سال 1365، برنامه ريزي فرهنگي و تبليغي در جهت همكاري بيشتر مردم با دولت و بررسي پيرامون اثرات برنامه ها و فعاليت هاي دولت و ارائه آن به هيأت وزيران يكي از اهداف و وظايف اصلي اين وزارت خانه تلقي مي شود، بنابراين با توجه به فلسفه وجودي و رسالت حج و زيارت در توسعه مباني و احكام دين مبين اسلام يكي از عوال مهم انسجام فرهنگي و توسعه ديني محسوب مي گردد.

  وزارت راه و شهرسازی

  اين وزارت خانه از طريق سازمان هواپيمائي كشوري و هواپيمايي جمهوري اسلامي و .. بيشترين نقش را در ارتقاء خدمات دهي حمل و نقل هوائي و زميني نسبت به زايرين حج و زيارت مي تواند داشته باشد.

  همچنين به استناد ماده 10 قانون وزارت راه و ترابري (1353)، وزارت راه و ترابري مكلف به تشكيل شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مي باشد كه با انجام درست اين مأموريت، تسهيلات مناسبي مي تواند براي توسعه حج و زيارت در كشور به وجود آورد. با توجه به مطالعاتي كه در سال هاي گذشته در رابطه با خدمات دهي زايرين انجام گرفته، يكي از مشكلات محوري و مهم متوليان حج و زيارت در كشور، چگونگي سرويس دهي نظام حمل و نقل هوايي و حتي زميني مي باشد كه چنانچه اين سيستم با توجه به نيازمندي هاي سازمان هاي متولي حج و زيارت عمل كند و هماهنگ با آنها باشد مي تواند تأثير زيادي در رضايت مندي مخاطبان حج و زيارت داشته باشد.

  وزارت امور خارجه

  اصلي ترين هدف وزارت امور خارجه براساس موضوع فصل دهم قانون اساسي اجراي سياست خارجي جمهوري اسلامي و حفظ و صيانت مصالح كشور مي باشد كه به استناد آن، بررسي، برقراري، تنظيم و حفظ و توسعه روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولت ها و سازمان هاي سياسي و بين المللي و نظارت و اشراف بر اين روابط يكي از وظايف اصلي اين وزارتخانه تلقي مي شود. بنابراين حج و زيارت هم در اجراي مناسب خود مثل گرفتن ويزا و هماهنگي با سفارتخانه ها و هم در چگونگي انجام مأموريت هاي اصلي حج و زيارت مثل چگونگي ايجاد وحدت و انسجام اسلامي و برگزاري مراسم برائت از مشركين مي تواند نقش كليدي و بسيار مؤثر در تعاملات بين المللي حج و زيارت داشته باشد و هر گونه ناهماهنگي در ساز و كارهاي زير مجموعه، مانع توسعه حج و زيارت مي گردد.

  وزارت امور اقتصادي و دارائي

  اصلي ترين هدف وزارت امور اقتصادي و دارائي به استناد قانون، تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي سياست هاي مالياتي و تنظيم و اجراي برنامه هاي همكاري هاي اقتصادي و سرمايه گذاري هاي مشترك با كشورهاي خارجي مي باشد. بر اين اساس، هر گونه توسعه حج و زيارت به چگونگي توسعه اين وزارتخانه به ويژه هماهنگي با نهاد بانك مركزي و ديگر بانك ها مثل بانك ملي و... بستگي دارد. مثلاً چه مقدار ارز مي تواند بوسيله زايران از كشور خارج شود؟ چه كالايي زايرين مي توانند از كشورهاي مقصد خريداري كنند و گمرك چه سياست هايي را براي اخذ عوارض و... نسبت به خريد كالاهاي زايرين و سوغاتي هاي آنها اعمال مي كند؟ چه هماهنگي هايي بايد با بانك هاي كشور مقصد انجام گيرد تا همكاريهاي لازم را در داد و ستد پولي با ستاد حج و زايرين انجام دهند؟ يا سازمان حج و زيارت در جهت رعايت ضوابط حسابداري و حسابرسي چه مقرراتي را بايد رعايت كند؟ طبيعي است هر گونه ناهماهنگي درموارد فوق و موارد ديگر مثل بيمه و... مي تواند باعث ناهماهنگي درنظام حج و مانع توسعه آن گردد.

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  به استناد بندهاي 12، 13 و 14 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزيستي مي شود، استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي مي باشد. يكي عواملي كه در امر حج وزیارت در اجراء مؤثر است چگونگي حفظ سلامت زايران و رعايت بهداشت مي باشد، چنانچه وزارت بهداشت در راستاي نيازمندي هاي زايرين عمل كند و هماهنگ با سازمان هاي متولي حج باشد مي تواند كمك مؤثري در تأمين رضايت مندي آنها داشته باشد.

  وزارتخانه فناوري اطلاعات و ارتباطات

  با توجه به ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران، اهداف كلي وزارتخانه در توسعه ارتباطات، تأسيس، توسعه، نگهداري و بهره برداري شبكه هاي مخابرات كشور براي ايجاد ارتباط مخابراتي اعم از عمومي و اختصاصي در داخل كشور يا ساير كشورهاي جهان و هماهنگ نمودن آن به استثناي راديو و تلويزيون مي باشد. بر اين اساس يكي از خدماتي كه در موسم حج بايد به زايرين ارائه شود تنظيم ارتباطات مناسب مخابراتي است. كه بايد در سياست هاي كلان حج جايگاه آن مشخص گردد و مطابق آن عمل شود.

  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

  به استناد ماده 5 قانون، خط مشي كلي و اصول برنامه هاي صدا و سيما چنين آورده شده است «صدا و سيما بايد به مثابه يك دانشگاه عمومي به گسترش آگاهي و رشد جامعه در زمينه هاي گوناگون ديني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نظامي كمك كند» بر اين اساس يكي از نهادهايي كه مي تواند در تنظيم و اجرايي كردن سياست هاي فرهنگي حج نقش تعيين كننده اي داشته باشد صدا و سيما است.

  نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

  يكي از وظايف اساسي نيروي انتظامي، صدور پاسپورت و جلوگيري از تردد غير مجاز زايرين به كشورهاي مقصد مي باشد. چنانچه نيروي انتظامي نتواند در زمينه هاي تعيين شده پاسخگوي ارائه خدمات خود در اين راستا باشد موانع مختلفي در اعزام زايران بوجود مي آيد. بنابراين نيروي انتظامي با توجه به وظايف خود بايد منابع سخت افزاري و نرم افزاري مناسبي را در اين راستا تأمين كند تا پاسخگوي نيازمندي هاي متوليان حج باشد.

  وزارت كشور

  اصلي ترين هدف وزارت كشور حفظ امنيت داخلي بويژه امنيت مرزهاي كشور است. بر اين اساس جلوگيري از تردد غيرمجاز افراد زائر به كشورهاي مقصد موضوعي است كه بايد در سياست هاي كلي آن وزارتخانه لحاظ شود و هم چنين همكاري سازمان ثبت احوال با سازمان هاي متولي حج در رابطه با شرايط سني اعزام زايران يكي از وظايف وزارت كشور تلقي مي گردد.

  شورایعالی امنیت ملی

  شورای عالی امنیت ملی براساس اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف زیر را برعهده دارد.

  1- تامین منافع ملی

  2- پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی

  3-هماهنگی فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی

  4- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی

  همچنین اعضای شورای عالی امنیت متشکل از روسای قوای سه گانه ، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، اطلاعات و کشور هستند.

  براساس موضوع مطرح شده در شورای عالی امنیت ملی نیز "وزیر مربوط یا عالی ترین مقام ارتش و سپاه " نیز در نشست های این شورا حاضر می شوند.

  قانون گذارهمچنین برای شورای عالی امنیت ملی به " تناسب وظایف آن" شوراهای فرعی" از جمله شورای دفاع و شورای امنیت کشور " پیش بینی کرده است.

  رئیس جمهوری علاوه بر ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شوراهای فرعی را نیز برعهده خواهد گرفت البته وی می تواند یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی را ازطرف خود به عنوان رئیس هر یک از شوراهای فرعی معرفی کند.

  براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابلیت اجرائی پیدا می کند. همچنین حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  بانک مرکزی ایران ۱۸ مرداد 1339 تشکیل شد. سرمایه اولیه بانک مرکزی ایران ۶.۳ میلیارد ریال بود که با ۳۸۸ پرسنل، این بانک آغاز به کار کرد. مهم ترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است. به طور کلی اصلی ترین وظایف بانک های مرکزی عبارت از:

  حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور

  انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رايج کشور

  تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی

  نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن

  نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور

  تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور

  نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری

  تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور

  نگهداری از حساب های کليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

  نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور

  نمايندگی دولت در سازمان های مالی و بين المللی

  در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی

  انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها

  بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد.

  در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياست های پولی از اهداف مهم آن به شمار می رود.

  حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری.

  رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

  ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

  مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیات نظار

  وزارت اطلاعات

  هدف اصلي از تشكيل وزارت اطلاعات، كسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و به دست آوردن آگاهي هاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه هاي آنان عليه انقلاب اسلامي. كشور و نظام جمهوري اسلامي مي باشد، طبيعي است اين مسأله يكي از ضرورت هاي انجام صحيح و درست مأموريت سازمان حج و زيارت محسوب مي شود تا با اطلاع گيري از وضعيت مسلمانان و توطئه هاي استكبار جهاني، زمينه هاي برپائي برائت از مشركين و تعامل با زايرين ساير كشور فراهم گردد.

  وضعيت موجود قانوني سازمان حج و زيارت با استفاده از آخرين

  مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 24/3/1384

  شوراي عالي اداري در صد و بيست و هفتمين جلسه مورخ 24/3/1384 به منظور ايجاد انسجام در ساختار تشكيلاتي سازمان حج و زيارت با توجه به لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت مصوب 1358 شوراي انقلاب وظايف قانوني سازمان حج و زيارت را تصويب نمود كه براساس آن تعيين وظايف نمايندگي ولي فقيه به اوامر مقام معظم رهبري نهاده شده كه متن وظايف قانوني سازمان حج و زيارت و وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امر حج و زيارت ابلاغي از طرف رهبري معظم انقلاب به شرح ذيل مي باشد:

  الف - تصويب نامه بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 24/3/1384 در خصوص وظايف سازمان حج و زيارت

  سازمان حج و زيارت كه منبعد در اين تصويب نامه، سازمان ناميده مي شود مؤسسه اي دولتي، مستقل و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه براساس سياست هاي مصوب نظام، انديشه هاي امام راحل(ره)، رهنمودهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور و اين مصوبه اداره مي گردد.

  1. اهداف كلي سازمان:  

  سياست گذاري، نظارت، هدايت و اداره امور حج و زيارت عتبات عاليات درخارج از كشور و برقراري ارتباط با كشورهاي اسلامي و مجامع بين المللي اسلامي در امر حج و زيارت و شناساندن ماهيت و ابعاد مختلف انقلاب اسلامي به حجاج.

  2. وظايف سازمان:

  - اجراي كليه دستورات و ارشادات مقام معظم رهبري.

  - تهيه و تدوين برنامه هاي راهبردي، سياست ها، خط مشي ها و روش هاي اجرايي حج و زيارت جهت ارايه به شوراي عالي حج و ساير مراجع ذيربط.

  - اداره امور حج عمره و زيارت عتبات مقدس و اماكن متبركه خارج از كشور با استفاده از نيروي انساني متدين و كارآزموده و بهره گيري از آخرين فناوري هاي اطلاعات.

  - انجام پژوهش و اطلاع رساني پيرامون مسائل فرهنگي، اجتماعي، خدماتي، رفاهي و ساير امور مربوط به حج و زيارت و نيز نظرسنجي از زايران و ارزشيابي و ارزيابي عملكرد سازمان ها، نهادها و بخش هاي مختلف دولتي و غيردولتي مشمول و تهيه گزارش هاي لازم براي ارايه به مراجع ذيربط.

  - ايجاد ارتباط و هماهنگي با سازمان ها، دستگاه ها و نهادهاي مسؤول در امور حج و زيارت.

  - برنامه ريزي و اقدام در جهت ارتقاي سطح مهارت، دانش و بصيرت ديني كارگزاران حج و زيارت به ويژه، مسؤولان كاروان ها و راهنمايان و نيز رسيدگي و نظارت بر امور مربوط به عملكرد آنان.

  - بررسي، صدور و لغو مجوز فعاليت دفاتر خدمات زيارتي و كاروان هاي حج تمتع براساس دستورالعمل هاي مربوطه و برخورد قانوني با افراد حقيقي و حقوقي غيرمجاز كه خارج از ضوابط سازمان حج و زيارت عمل مي كنند.

  - اهتمام براي حفظ عزت و منزلت و حقوق زايران ايراني در خارج از كشور و اقدام لازم در مورد شكايات و اجراي مصوبات شوراي عالي حج و زيارت و ساير مراجع قانوني.

  - نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي زيارتي در كشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوريه.

  - ايجاد ارتباط با مقامات ذيربط كشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوريه با همكاري و هماهنگي نمايندگي هاي وزارت امور خارجه در كشورهاي مذكور به منظور پيگيري مسائل و مشكلات حجاج و زايران ايراني.

  - سازماندهي امور مربوط به زايران ايراني مقيم خارج از كشور و نظارت بر حسن اجراي آن

  - برنامه ريزي براي گسترش و تنوع خدمات بيمه و بهداشت و درمان حجاج و زايران

  - مطالعه و بررسي راه كارهاي استفاده از منابع و امكانات بخش غيردولتي در زمينه هاي حج و زيارت

  - انجام ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات برعهده سازمان قرار گرفته و يا خواهد گرفت.

  3. اركان سازمان:

  - شوراي عالي حج و زيارت

  - نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت (در صورت معرفي)

  - رئيس سازمان حج و زيارت

  - حسابرسان

  4. اعضاي شوراي عالي حج و زيارت

  - رييس جمهور (رييس شوراي عالي و در غياب وي معاون اول رييس جمهور)

  - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

  - نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت (در صورت معرفي)

  - وزير امور خارجه

  - وزير كشور

  - وزير امور اقتصادي و دارايي

  - وزير راه و ترابري

  - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  - رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

  - فرمانده نيروي انتظامي كشور

  - رييس سازمان صدا و سيما

  - رييس سازمان حج و زيارت (دبير شورا)

  - رييس كميسيون مشترك ايران و كشور مربوط (حسب مورد)

  - يك نفر صاحب نظر به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

  - يك نفر صاحب نظر به انتخاب نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت

  تبصره 1 ) ترتيب تشكيل و رسميت جلسات و نحوه راي گيري به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب شورا مي رسد .

  تبصره 2 ) دبيرخانه شوراي عالي حج و زيارت در سازمان تشكيل مي گردد .

  5. شرح وظايف شوراي عالي حج و زيارت :

  - بررسي و تصويب برنامه هاي راهبردي، اهداف، سياست ها، خط مشي ها و روش هاي اجرايي سازمان در امور مربوط به حج و زيارت.

  - بررسي و تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به بودجه عمليات اجرايي سازمان.

  - برررسي و تصويب ميزان وجوه قابل دريافت از زايران و تعيين نحوه مديريت و مصرف آن در چارچوب منافع جامع زايران.

  - تصميم گيري نسبت به كليه پيشنهادهاي مربوط به حج و زيارت ارايه شده به شورا در چارچوب قوانين و مقررات.

  - بررسي و تأييد ضوابط اجرايي نحوه گزينش و صدور مجوز و تعليق و نيز لغو مجوز كارگزاران امور حج و زيارت اعم از حقيقي و حقوقي.

  - تعيين حسابرسان قانوني سازمان.

  تبصره 1) مصوبات شورا پس از تأييد رييس جمهور توسط دبيرشورا ابلاغ مي گردد.

  تبصره 2) مازاد احتمالي وجوه دريافت شده از زايران توسط حسابرسان سازمان مشخص و بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد رييس جمهور در چارچوب منافع زايران به مصرف امور فرهنگي و خيريه مي رسد.

  مجموعه واحدهای سازمانی، سازمان حج و زیارت

  حوزه ریاست:

  · دفتر ریاست و روابط عمومی:

  · اداره حراست:

  · دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

  · دفتر بهسازی، آموزش و فناوری:

  اداره آموزش و مطالعات:

  اداره آمار و فناوری اطلاعات:

  · نمایندگی امور حج و زیارت در کشور عربستان:

  · نمایندگی امور حج و زیارت در کشور عراق:

  · نمایندگی امور حج و زیارت در کشور سوریه:

  معاونت حج، عمره و عتبات:

  · اداره کل برنامه ریزی پذیرش و اعزام:

  اداره ثبت نام:

  اداره روادید و اعزام:

  · اداره کل برنامه ریزی تدارک و امور رفاهی:

  اداره برنامه ریزی تدارکات و تغذیه:

  اداره اسکان:

  · اداره کل فنی و امور کارگزاران:

  اداره صدور پروانه زیارتی:

  اداره امور راهنمایان:

  · اداره کل امور عتبات عالیات:

  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی:

  · اداره کل امور حقوقی و قراردادها:

  · اداره کل امور مالی و ذیحسابی:

  اداره بودجه و اعتبارات:

  اداره تنظیم حسابها و رسیدگی به اسناد:

  اداره درآمد و هزینه و مطالبات:

  · اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی:

  اداره امور اداری و خدمات رفاهی:

  اداره پشتیبانی و خدمات فنی:

  اداره آرشیو، اسناد و مدارک:

  هدف، وظایف و پستهای سازمانی سازمان حج و زیارت

  الف - هدف

  - سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، هدایت، اجرا و اداره حج و زیارت در داخل و خارج از کشور

  - برنامه ریزی جهت تحکیم مبانی ارزشهای اسلامی از طریق ارتباط با سایر کشورها و ملل و مجامع اسلامی با رعایت چارچوب های قانونی و روش های متعارف

  - برنامه ریزی و نظارت در زمینه برگزاری حج و زیارت به احسن وجه و گسترش آگاهی های عمومی و تخصصی در این مقوله

  - ایفای نقش محوری بین دستگاههای مرتبط با عزیمت حجاج و زائران و انجام مذاکرات و مفاهمه با مقامات و سازمان های ذیربط داخل و خارج از کشور جهت ایجاد و جلب خدمات رفاهی و تسهیلات لازم برای حجاج و زائران و یا دست اندرکاران امور زیارتی در بخشهای دولتی و خصوصی

  - بهره برداری از امکانات و ظرفیت های موجود جهت ارائه خدمات رفاهی به حجاج و زائران در داخل و خارج از کشور

  - نظارت بر عملکرد دفاتر مجاز فعال در زمینه ارائه خدمات به زائران و همچنین نظارت بر فعالیت مدیران و عوامل کاروانهای حج و سایر سفرهای زیارتی که مجوز این سازمان فعالیت دارند.

  ب - وظایف اساسی

  - اجرای کلیه رهنمودها و منویات و ارشادات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت محترم

  - تهیه و تدوین برنامه های راهبردی، سیاست ها و خط مشی ها و روشهای اجرائی جهت ارائه و اخذ مصوبه از شورایعالی حج و سایر و مراجع ذیربط

  - برنامه ریزی و اقدام در جهت آموزش و ارتقای سطح مهارت، دانش و بصیرت کارگزاران دولتی و خصوصی و نظارت بر عملکرد آنان و ارزیابی و اصلاح مداوم چرخه امور و برنامه ها با استفاده از دانش روز و تجربیات سازمان و انجام نظرسنجی های علمی و توسعه مشارکت کارگزاران.

  - انجام امور حج و عمره و زیارت عتبات مقدس و امکان متبرکه خارج از کشور با استفاده از نیروی انسانی متدین و ماهر و بهره گیری از فناوری روز.

  - بررسی تقاضای کارگزاری وصدور و لغو وتعلیق مجوز فعالیت کارگزاران براساس دستور العمل های مربوط ضمن تعقیب برنامه های حمایتی، هدایتی، نظارتی ورسیدگی به تخلفات کارگزاران ذیربط.

  - رسیدگی به انتقادات و شکایات زائران و مراجعان

  - ارتباط و تعامل با دستگاهها و نهادهای مسئول در امور حج و زیارت و سفرهای زیارتی

  - اهتمام برای حفظ عزت و منزلت و کرامت و حقوق زائران ایرانی

  - ارتباط و همکاری موثر با بعثه مقام معظم رهبری در زمینه گسترش و تعمیق وظایف تبلیغی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی.

  - برنامه ریزی جهت بکارگیری منابع مالی در اختیار امور حج و زیارت در زمینه تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های اقتصادی از طریق تأسیس شرکت های تجاری، مشارکت و سرمایه گذاری در رابطه با احداث و یا خرید هتل، زائرسرا و مهمانسرا در شهرهای دارای اماکن زیارتی در داخل و خارج از کشور و مطالعه و بررسی و ایجاد سرویس حمل و نقل زمینی و هوائی و دریائی مورد نیاز و همچنین مشارکت در امور بازرگانی مربوط به تهیه و تامین ابزار و وسائل و مواد غذائی مورد نیاز برای اداره امور زائران ایرانی در خارج از کشور.

  - ایجاد، راه اندازی و بهره برداری از سیستم های نوین فناوری اطلاعات رایانه ای در جهت بالابردن سطح کارائی و سرعت بخشیدن به کلیه امور مربوط به حج و زیارت

  - هماهنگی با سفارت و کنسولگری ج.ا.ا در کشورهای میزان زائران حج، عمره و اعتاب مقدس جهت جذب تسهیلات و کارسازی امور ایشان.

  - گسترش و تنوع خدمات بیمه ای، بهداشتی، درمانی و ارائه خدمات رفاهی و حمایت و پشتیبانی همه جانبه از زائر مخصوصاً درصورت بروز حوادث.

  - تشکیل ستادهای دائم و موقت حج و عمره و سایر عتبات مقدس.

  وظایف حوزه ریاست سازمان

  - تهیه و تنظیم طرحهای اقتصادی و فنی لازم از قبیل خرید، احداث هتل ها، زائر سراها و سایر فعالیت های اقتصادی.

  - مطالعه و بررسی و تعیین اولویت ها و ارائه الگوهای برنامه ریزی در چارچوب برنامه های مشخص و مصوب میان مدت و بلند مدت.

  - ارائه خدمات لازم درموارد ارجاعی وارائه نظرات وبرنامه ها در بهبود امورسازمان به ریاست سازمان.

  - هماهنگی در زمینه امور بهداشتی و درمانی با در نظر داشتن نیازهای حجاج و زائرین از نظر کادر پزشکی و داروئی و سایر تجهیزات در زمان سفر زائران به اماکن زیارتی یا سفر زائران خارجی به ایران و انجام اقدامات بهداشتی و معاینات لازم برای اعزام افراد با در نظر داشتن برنامه های کلی و عملیاتی سایر بخش ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این موارد.

  - انجام حسابرسی داخلی سازمان و آماده سازی مقدمات و زمینه های حسابرسی سالانه به منظور ارائه گزارش به شورایعالی حج و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  ج - وظایف واحدهای سازمانی

  وظایف حوزه ریاست و روابط عمومی

  - برقراری ارتباط مستمر با مسئولان در مرکز و استانها بمنظور اطلاع از فعالیت های انجام شده و تهیه کارنامه فعالیت های سازمان و انتشار آنها حسب نظر رئیس سازمان و همچنین هدایت فعالیت استان ها در راستای سیاست های مصوب سازمان.

  - ابلاغ کلیه دستورات، مصوبات و بخشنامه های رئیس سازمان به اشخاص و واحدهای ذیربط.

  - تهیه و تنظیم صورتجلسات ریاست و مسئولان سازمان و پیگیری تصمیمات متخذه تا حصول نتیجه

  - بررسی و پاسخگوئی به پیشنهادات و سئوالات و انتقادات واصله به سازمان یا منعکس شده در رسانه های گروهی از طریق هماهنگی و کسب نظر از واحد تخصصی ذیربط و با هماهنگی ریاست سازمان و جمع آوری پیشنهادات و نقطه نظرات عمومی و تخصصی و سنجش افکار نسبت به سازمان و ارائه نتایج حاصله به مسئولان.

  - دریافت نامه های ثبت شده و توزیع نامه ها و یادداشت های خاص ریاست سازمان و گزارش کتبی و شفاهی مطالب مهم و فوری به رئیس سازمان و جمع آوری و تنظیم اطلاعات کاری مورد نیاز ریاست سازمان و تهیه آرشیوی از اطلاعات موجود و حفظ و نگهداری اسناد مربوطه.

  - انجام امور مربوط به مصاحبه ها و کنفرانس های رئیس سازمان با رسانه ها و امور تشریفات مربوط به مهمانان و بازدیدها و انجام امور مطبوعاتی و روابط عمومی سازمان طبق مقررات مربوطه

  - تهیه عکس های خبری و فیلم یا اسلاید، پوستر و عکس و لوح فشرده و بروشور اماکن دینی و زیارتی و گزارش مصور فعالیت های سازمان همراه توضیحات لازم جهت بهره گیری در موارد آگاهی همگانی و آموزش کارگزاران و مسئولین کاروانها و ستادها.

  - راه اندازی مرکز مستند سازی فعالیتهای حج و زیارت و آرشیو مجازی اسناد و مدارک سازمان و تغذیه سایت اطلاع رسانی خبری و تهیه تشریفات تحلیلی و خبری و بولتن های نوبه ای و گردآوری و جمع بندی آثار منتشره توسط دفاتر استانها

  - تهیه تقویم اجرائی جهت انجام امور مربوط به مراسم و برنامه های ملی و اسلامی در روزهای تاریخی سال و اقدام لازم در این زمینه.

  - برگزاری نمایشگاه و همایش و شرکت در تشکیل نمایشگاه هائی که از طرف دستگاهها و ارگانهای انقلاب اسلامی برپا می شود بمنظور انعکاس فعالیت ها و اقدامات سازمان.

  - تهیه و تنظیم و اجرای برنامه و امور سمینارهای سازمان با همکاری واحدهای اجرائی و خدماتی سازمان

  - هماهنگی مستمر با واحدهای مختلف وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر مراجع ذیربط.

  - پی گیری مصوبات شورایعالی حج و شورای بعثه و تشکیل جلسه شورای مدیران سازمان

  - حضور فعال نماینده همراه ریاست سازمان و هیات های اعزامی به کشورهای مورد نظر و فعال کردن دفتر روابط عمومی در ستادهای دائم و موقت حج و زیارت

  گزینش

  - بررسی، تحقیق، شناسائی و گزینش داوطلبان خدمت رسمی و غیر رسمی و مشمول قانون کار که توسط اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی معرفی می شوند در بدو ورود در چارچوب قوانین، مقررات و آئین نامه های اجرائی گزینش و بخشنامه های هیات عالی و هیات مرکزی گزینش و تشکیل جلسات و صورتجلسات هیات.

  حراست

  - تهیه طرح حراست فیزیکی سازمان براساس شرح وظایف مصوب و قانونی

  - انجام امور حراست اخبار، اسناد و مدارک سازمان براساس شرح وظایف مصوب و قانونی

  - انجام امور حراست پرسنل مندرج در شرح وظایف ابلاغی به واحدهای حراست

  - انجام امور حراست کارگزاران زیارتی مندرج در شرح وظایف ابلاغی به واحدهای حراست

  - تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی مربوط به امور حراستی برای پرسنل واحد و همچنین بقیه پرسنل سازمان

  - دریافت و ثبت و ارسال مراسلات طبقه بندی شده و دائر کردن مرکز اسناد محرمانه و تولید بولتن های مورد نیاز

  وظایف نمایندگی امور حج و زیارت در عربستان

  - هماهنگی و ارتباط مستمر با نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عربستان بمنظور انجام بهتر امور فرهنگی و تبلیغاتی زائرین.

  - هماهنگی و همکاری مستمر با سفارت جمهوری اسلامی ایران و کنسولگری و انعکاس و پیگیری بموقع موارد ضروری و احیاناً طرح دعاوی برای حفظ حقوق سازمان بمنظور ایجاد رفاه و تسهیلات بیشتر برای زائرین و ایجاد هماهنگی لازم جهت ملاقات رسمی مسئولین سازمان با مقامات وزارت حج عربستان سعودی و پیگیری مصوبات مذاکرات مختلف جلسات رسمی بین هیاتهای ایرانی و سعودی و شرکت در محاکم پس از هماهنگی بین سازمان و سفارت کشورمان در عربستان.

  - ایجاد ارتباط مستمر با مسئولین ادارات و مراکز دولتی عربستان سعودی به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای مقدمات برنامه های حج و عمره و همچنین شناسائی و تلاش برای رفع موانع و مشکلات احتمالی به منظور تامین رفاه و سلامتی هر چه بیشتر زائرین.

  - مطالعه وبررسی مستمر بازارعربستان وجمع آوری آمار وایجاد بانک اطلاعاتی موردنیاز از تغییر قیمت ها و تعیین زمان مناسب به منظور خرید مواد غذائی مورد نیاز زائرین و اقدام در جهت خرید و توزیع آن مواد و تامین امکانات رفاهی حجاج و معتمرین بیت ا.. الحرام و زائرین بنا بر دستور ریاست سازمان

  - شناسائی و ایجاد ارتباط با شرکت های طرف قرارداد و سایر شرکت های تجاری و بازرگانی و خدماتی بمنظور تمدید پیمان نامه های قبلی و یا عقد قراردادهای جدید با توجه به برنامه های مصوب سازمان و صرفه و صلاح جمهوری اسلامی ایران و پیگیری قراردادها، تفاهم نامه ها و موافقت نامه های انجام شده بین سازمان و مقامات عربستان سعودی تا حصول نتیجه نهائی.

  - عقد قرارداد و اجرای برنامه ها و سیاست های اعلام شده در امور مسکن، تغذیه، بهداشت و حمل و نقل زائران و نیروهای بعثه و پزشکی و ستادها و همچنین نظارت بر کار و ارزشیابی عملکرد مدیران ثابت و راهنما و انجام پیگیری های لازم جهت رفع احتمالی برای تامین رفاه هرچه بیشتر زائرین.

  - همکاری و تشریک مساعی با مسئولین امر برای برنامه ریزی و توزیع مناسب مسکن و نیز مواد غذائی مورد نیاز زائرین اعم از حج و عمره.

  - بررسی و انتخاب محل مناسب برای نگهداری لوازم و اثاثیه بعثه، ستادها، بیمارستانها و درمانگاهها و مواد غذائی خریداری شده و صورت برداری و ثبت اطلاعات و مشخصات اموال در رایانه و تحویل و تحول آنها

  - نظارت بر اقامتگاههای محل اسکان حجاج و زائرین عمره و انجام امور مربوطه و نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرف های قرارداد از نظر اسکان، تغذیه، حمل و نقل و غیره.

  - همکاری با واحدهای ذیربط سازمان در تعیین استانداردهای مورد نیاز در زمینه مسکن، مواد غذائی و مسائل بهداشتی و رفاهی براساس مقررات و دستورالعمل های جاری در کشور عربستان سعودی.

  - نظارت بر اقدامات بهداشتی و درمانی کادر پزشکی اعزامی از داخل ایران با هماهنگی مرکز پزشکی حج

  - همکاری و تشریک مساعی با مسئولین امر برای تهیه و تحویل به موقع چادرها در منا و عرفات در ایام تشریق

  - برقراری ارتباط مستمر با بعثه های سایر کشورهای اسلامی و مطالعه و بررسی شیوه های اجرای حج و عمره آنان

  - انجام هماهنگی با موسسات مطوفی و ادلا و نقابه و دفتر وزیر حج و امیر مکه و مدینه و مسئولین فرودگاه ها و سیستم بانکی عربستان و گزارش ملاقاتها و بازدیدها و شرکت در سمینارهای مختلف به ریاست سازمان.

  - تهیه گردش کار و مدون سازی روشهای اجرائی و مقررات کشور عربستان نظیر ترخیص کالا، مراجعه به موسسات و دستگاههای عمومی و دولتی، درج آگهی مناقصه و تهیه بانک های اطلاعاتی لازم در این موارد.

  - همکاری و تشریک مساعی با مسئولین امر برای تنظیم برنامه های پرواز زائرین اعم از حج و عمره با توجه به ظرفیت هواپیماها و فرودگاه ها و زمان رفت و برگشت براساس سیستم های اعلام شده و نظارت بر امر ورود و خروج بموقع زائرین از فرودگاه.

  - طرح دعوی و شرکت در محاکم قضائی کشور عربستان برای حفظ حقوق سازمان و زائرین

  - پیگیری و انجام اقدامات لازم در امور مربوط به بیماران، مصدومین، فوت شدگان و گم شدگان و دستگیرشدگان در ایام حج و عمره.

  - تسویه حساب نهائی با مکتب وکلا، نقابه، شرکتها، مالکان، موسسات مطوفین و ادلاء و بانک توسعه و غیره

  - نظارت بر چگونگی عزیمت و خدمات رسانی کاروانهای خصوصی مجاز و انتقال مشکلات مربوط به رئیس سازمان

  - نظارت بر عملکرد و فعالیت های موسسات و شرکت های ایرانی مجری عمره و عملکرد شرکت های سعودی با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای منعقده

  - دستور کلیه پرداختها و تائید کلیه تقاضاهای خرید و سایر هزینه های سازمان در عربستان و تائید اسناد هزینه در حدود اختیارات تفویضی.

  - حفظ انبار و اموال ها و ابنیه و تاسیسات مربوط به سازمان

  - تامین کلیه تسهیلات و اخذ امکانات لازم در فرودگاه جده و مدینه در موسم حج تمتع و عمره .

  وظایف نمایندگی امور حج و زیارت در سوریه و عراق :

  - نظارت بر عملکرد مدیران راهنمای سفرهای زیارتی و مسئولین دفاتر و شرکت های خدمات زیارتی در مورد نحوه اسکان، تغذیه و وسایل رفاهی و بهداشتی زائرین و تهیه و ارسال گزارش های مربوطه به منظور ادامه کار و صدور مجوز های بعدی برای انجام تورهای زیارتی

  - نظارت بر امور حمل و نقل زائرین و کار راهنمایان و رانندگان اتوبوسهای حامل زائرین ایرانی و تهیه و ارسال گزارشهای لازم.

  - انجام امور مربوط به زائرین ایرانی در آن کشور و رفع مشکلات آنان از قبیل سرقت و مفقود شدن اموال مسافران با همکاری ارگانهای ذیربط.

  - تشکیل جلسات لازم برای مدیران راهنمای سفرهای زیارتی و مسئولین دفاتر و شرکت های زیارتی اعم از مسافرتهای هوائی و زمینی و اخذ نظرات و پیشنهادات و رسیدگی به شکایات و مشکلات آنان و ارائه گزارشهای لازم به مسئولین ذیربط در سازمان

  - بازرسی مستمر از هتلهای محل اسکان زائرین ایرانی و مکانهای زیارتی

  - هماهنگی و همکاری مستمر با سفارت جمهوری اسلامی ایران و سایر ارگانهای ایرانی مستقر در آن کشور بمنظور ایجاد رفاه و تسهیلات بیشتر برای زائرین.

  - ایجاد ارتباط با شرکت های طرف قرارداد و سایر شرکت های تجاری و بازرگانی به منظور اسکان و تغذیه زائران ایرانی با رعایت صرفه و صلاح جمهوری اسلامی ایران

  - تهیه گردش کار و مدون سازی روشهای اجرائی در کشورهای مربوطه نظیر ترخیص کالا، مراجعه به ارگانها و دستگاههای دولتی و عمومی، درج آگهی مناقصه و تهیه بانک اطلاعاتی لازم در این موارد.

  - ملاقات و مذاکره با مسئولین محلی و شرکتهای خصوصی و شناسائی توانمندی های بالقوه و بالفعل موجود در آن کشورها

  دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات :

  - شناخت سیاست ها و اهداف سازمان و کارکردهای نظام نظارت

  - شناخت فرآیندها، طراحی و اجرای سیستم جامع برای کنترل و نظارت بر صحت انجام فرآیندهای تنظیمی در راستای تحقق هدف راهبردی و تامین حقوق و کرامت زائران و ارتقای سطح خدمات

  - حفظ اصل کیفیت و پاسخگو کردن سیستم در کلیه شرایط با ملاحظات سازمانی و تلاش برای نظارت پذیر کردن جامعه مورد ارزیابی

  - سنجش وضعیت رضایتمندی مخاطبان و دریافت کنندگان خدمات و اندازه گیری مستمر سطح بهبود امور و پیشنهاد اصلاح فرآیندهای اجرائی.

  - جنبه حقوقی واجرائی دادن به نتایج بازرسی ها وارزیابی ها ومحسوس کردن میزان اثر بخشی نظارت و بازرسی

  - رسیدگی محسوس و نامحسوس به انواع شکایات واصله با حفظ حقوق و اجازه دفاع به طرف های شکایت و پاسخگوئی منطقی به افراد و نهادهای ذینفع

  - شایسته گزینی بازرسان با هدف افزایش ضریب اطمینان کاری و تعیین ویژگی ها و شرایط بازرسان

  - بهره گیری از فناوری اطلاعات در طراحی و اجرا و تحلیل و گزارش گیری از نظام نظارت و ارزیابی عملکرد و فرآیندها.

  - تهیه ابزارهای نظارت جهت جمع آوری و درستی آزمائی و صحه گذاری و پردازش و تحلیل دادها و اطلاعات و اعتباردهی به گزارشات در جهت تقویت و بهبود سیستم جاری.

  - طبقه بندی وحفظ اطلاعات محرمانه،رعایت معیارهای اخلاقی وشرعی درخصوص مسائل خصوصی افراد

  - تنظیم سازوکار جهت مشارکت دادن افرادمتخصص در تحلیل و ارزیابی کارشناسی نتایج ارزشیابی

  - رسیدگی به شکایات اداری وفنی ارجاع شده ازسوی رئیس سازمان و تفکیک موضوعی و طبقه بندی شکایات

  دفتر بهسازی، آموزش و فناوری:

  - سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر فعالیت های آموزشی کارگزاران حج و زیارت

  - تشکیل کمیسیونهای مشورتی و هسته های مطالعاتی برای ارائه راه کارهای مناسب و تهیه ضوابط و استانداردهای مورد نیاز.

  - تهیه موضوعات کاربردی تاثیرگذار و اولویت بندی آن و سفارش و تحویل و کنترل کیفیت پروژه های تحقیقاتی

  - تعریف پروژه های راهبردی و سازماندهی تحقیقات و بهره مندی از ظرفیت های علمی موجود و بکارگیری تیم های تحقیقاتی در سطح کشور.

  - تاسیس و فعال کردن مراکز الکترونیکی اسناد و مدارک و مستند کردن فعالیت های جاری سازمان و تهیه آرشیو مطالب

  - انتقال نتایج پژوهش های کاربردی انجام شده به سیستم تصمیم گیری سازمان و بستر سازی جهت پیاده کردن نتایج پژوهش های علمی

  - نشر و گسترش فعالیتهای علمی و فکری و ایجاد پایگاه ها و هسته های تحقیقاتی

  - ترغیب کارگزاران و کارکنان به امور پژوهشی و بهره برداری از تحقیقات انجام شده

  - انجام وظیفه دبیرخانه شورای انفورماتیک

  - همکاری با دانشگاه ها و مراکز و مجامع علمی ایرانی فعال و ارتباط با انجمن ها و مجامع علمی و برگزاری نشست های مشترک با دیگر مراکز علمی

  - بررسی نیازهای آموزشی کارگزاران زیارتی و تولید محتوای مطالب منتشره توسط سازمان و منابع آموزشی

  - برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای سطح علمی کارگزاران زیارتی

  - سازماندهی و نظارت براجرای برنامه های آموزشی و تهیه و تدوین منابع آموزشی متناسب با نیازها

  - شناسائی و جمع آوری اطلاعات آموزشی و ارزش گذاری دوره های آموزشی

  - تنظیم و تعیین دوره ها متناسب با مقررات و ضوابط در قالب استانداردهای آموزشی

  - برنامه ریزی برگزاری آزمون های مختلف و تدوین آئین نامه امتحانات و گردآوری بانک سئوالات و تألیف منابع و متون آموزشی و بازنگری مداوم برنامه های درسی و تنظیم سرفصل دروس دوره ها

  - تدوین منابع درسی و تحلیل محتوای آموزشی و انجام تحقیقات و مطالعات براساس نیازمندیهای آموزشی

  - تأمین و جذب مدرسین و برگزاری جلسات پژوهشی و آموزشی

  - برقراری ارتباط با موسسات آموزشی به منظور تبادل نظر و جذب همکاری های لازم و مبادله اطلاعات علمی

  - برنامه ریزی سمینارها و کنفرانس های آموزشی و توجیهی

  - صدور گواهی های دوره های آموزشی

  - همکاری با سایر واحدها در جهت ارائه خدمات آموزشی تخصصی در راستای وظایف سازمان

  - تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرائی آموزشی کارگزاران به واحدهای آموزش مراکز استانها

  - طراحی و بهره برداری از سایت اطلاع رسانی مرکز آموزشی حج و زیارت

  - تهیه نرم افزارهای آموزشی برای استفاده کاربردی و آموزش کاربران سیستم آموزشی

  - فراهم سازی نظام آموزشی مناسب در جهت ارتقاء سطح مهارت و دانش و بصیرت دینی کارگزاران حج و زیارت بخصوص مدیران کاروانها و راهنمایان.

  - تربیت نیروی انسانی متدین و کارآزموده.

  - تدوین پیشنهاد برنامه های دوره به صورت سالانه و اخذ مصوبات لازم

  - برگزاری جلسات هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط جهت تسهیل امور مربوطه و فراگیر کردن و تعمیق آموزش ها

  - تشکیل شورای آموزشی و اداره جلسات شورا و جمع بندی و هدایت نتایج تصمیمات شورا و اجرائی نمودن آنها

  - نظارت کامل بر سیستم های مکانیزه مورد عمل واحدهای سازمان

  - انجام مطالعات، جمع آوری و بهره برداری از اطلاعات و آمار مربوط به حجاج و زائران با هماهنگی سایر واحدهای ذیربط.

  - تهیه گزارش های آماری سالیانه و تجزیه و تحلیل و ارائه آمار حجاج و زائران ثبت نام شده هر سال به تفکیک و ارائه به مقام مافوق

  - نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار حجاج و زائران در شهرهای مکه و مدینه و همچنین جمع آوری و طبقه بندی و تجریه و تحلیل پیشنهادات ارائه شده توسط ستادهای مذکور در زمینه اطلاعات و آمار و خدمات ارائه شده و ارائه به مقامات ذیربط.

  - تدوین برنامه های نرم افزاری متناسب با فعالیتهای واحدهای تابعه سازمان بطور مستمر و منظم

  - طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با توجه به نیازهای سازمان و ارائه آن به مسئولین واحدهای ذیربط

  - تهیه و ارائه طرح های لازم در زمینه مکانیزه نمودن سیستمها مورد نیاز سازمان و اجراء آنها پس از موافقت ریاست سازمان.

  - انجام اقدامات اجرائی در جهت نصب و راه اندازی سیستم ها و شبکه های کامپیوتری و نرم افزاری

  - نصب تجهیزات کامپیوتری وانجام اقدامات اجرائی در زمینه توسعه ویکپارچگی وانسجام سیستم ها

  - ارائه پیشنهاد مشخصات تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز ونظارت بر حسن اجرای مراحل تامین آنها.

  معاونت حج، عمره و عتبات

  - هدایت و جهت دهی راهبردی حوزه های تحت پوشش با تکیه بر قوانین و مقررات سازمان و شورایعالی حج و نیز حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج

  - تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه حج، عمره، اعتاب مقدسه (عراق و سوریه) جهت ارائه به مقامات ذیربط سازمانی.

  - ارتباط با دفاتر نمایندگی خارج از کشور و دفاتر حج و زیارت استانها

  - ایجاد و برقراری ارتباط و بهره گیری از توانمندی کارشناسی بدنه حوزه مربوطه برای نیل به اهداف سازمانی

  - بهره گیری از توان حداکثری کارشناسان حوزه مذکور در فراهم سازی شرایط مطلوب ارائه خدمات ارباب رجوع، ضمن راه اندازی اتاق فکر متشکل از صاحبنظران و متخصصین در زمینه حج و زیارت.

  - ایجاد انگیزه برای فعالیتهای جمعی و همکاری گروهی با نگرش به اصل شایسته سالاری

  - انجام هماهنگی لازم با کلیه واحدهای سازمان و اخذ نظرات مشورتی

  - تهیه و تنظیم فرآیندها و هدایت و سازماندهی کلیه امور مربوط به حج و سفرهای زیارتی جهت تسهیل امور زائران اعزامی

  - برنامه ریزی به منظور تهیه برنامه های ثبت نام و تعیین روش جذب متقاضیان

  - تمشیت کلیه امور زیارتی محوله با هماهنگی مدیران و کارشناسان

  - انجام کلیه امور محوله از سوی ریاست سازمان با اخذ نظر کارشناسی

  اداره کل برنامه ریزی پذیرش و اعزام:

  پذیرش

  - تعیین سیاست و روش ثبت نام متقاضیان سفرهای حج، عمره، عتبات و سوریه با استفاده کامل از فضای مجازی

  - هماهنگی با مراکز ثبت نام انبوه متقاضیان سفرهای زیارتی و اولویت بندی ثبت نام شدگان و بهبود مستمر روشهای موجود.

  - تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی ثبت نام واعزام حجاج و زائران وهماهنگی با دستگاههای ذیربط

  - بازبینی برنامه ها و تهیه بخشنامه های مربوط به گردش کار امور ثبت نام، نقل و انتقال، اعزام و نظارت بر نحوه اجرای آنها

  - هماهنگی و برنامه ریزی جهت اخذ روادید و نظارت بر انجام مراحل مربوطه و نیز برنامه ریزی ورود و خروج اتباع ایرانی

  - هماهنگی با خطوط هوائی انتقال دهنده زائران در زمینه برنامه اعزام و رزرواسیون

  - هماهنگی با دفاتر حج و زیارت استانها جهت توازن آمارها و اجرای دستورالعمل ها و گزارش تکمیل ظرفیت ها

  - اخذ و جمع آوری و نگهداری و کنترل و آنالیز آمارهای ثبت نام و اعزام و مراجعت زائران و کاروان ها و بهره برداری از آمار و اطلاعات جهت ارتقای برنامه ها و تحلیل آمار مشرف شدگان و متقاضیان در نوبت تقسیم و توزیع زائران با توجه به سهمیه زائران هر استان و ابلاغ آنها

  - رعایت سیستم های مربوط به سهمیه های ویژه ارگان ها و نهادها

  - هماهنگی با اداره گذرنامه ناجا جهت تنظیم امور اعزام

  - ارائه طریق جهت بهره برداری شرعی و قانونی از وجوه ثبت نام زائران به منظور حفظ ارزش پول مردم

  - تلاش برای تسهیل امور کاربران و متقاضیان ثبت نام مردم در بانک ها و دفاتر و کاروانها

  - برنامه ریزی تعداد و گنجایش ایستگاه های پروازی و نظارت بر استانداردهای خدمات رفاهی در فرودگاه ها و نظارت بر اجرای برنامه پروازی مورد توافق

  - پیش بینی تعداد زائران اعزامی با توجه به منابع و توافقات و امکانات داخلی و بین المللی و تکریم آنان

  - نظارت بر عملکرد استان ها از نظر اجرای دستورالعمل های پذیرش و ثبت نام

  - تهیه و تدوین ضوابط واگذاری و انتقال حق تشرف

  - برقراری جلسات با سازمان نظام وظیفه در مورد اعزام مشمولین و نیروهای نظامی و انتظامی

  - طراحی، تهیه و تدارک فرم های مورد نیاز با همکاری واحدهای ذیربط

  - انجام هماهنگی با ارگان های مستقر در فرودگاههای کشور

  - برنامه ریزی در زمینه حمل و نقل زمینی حجاج و زائران داخل و خارج از کشور

  - برنامه ریزی به منظور عقد قراردادها و موافقت نامه های لازم با ارگانها و مقامات ذیربط در مورد مسائل نقل وانتقال زائران و توجیه مدیران و عوامل کاروان ها نسبت به مقررات ودستورالعمل های حمل و نقل

  - تهیه گزارش های جامع و تکمیلی و ارائه به مقام مافوق

  - تهیه و تنظیم اطلاعیه فراخوان جهت مراجعه به کاروان ها و دفاتر و اطلاع رسانی به افراد ذینفع

  - بررسی نرم افزارثبت نام و پذیرش وارائه نقطه نظرات لازم به واحد مربوطه جهت اصلاح سیستم ها

  روادید :

  - بررسی روند صدور روادیدهای صادره برای تسهیل امور مربوطه

  - برگزاری جلسات کارشناسی با مسئولین ذیربط جهت بسترسازی مناسب برای فعالیتهای اخذ روادید

  - هماهنگی با وزارت امور خارجه بخصوص امور کنسولی برای برقراری ارتباط لازم با سفارتخانه کشورهای حوزه فعالیت سازمان.

  - تعامل هدفمند با گروههای مجاز فعال در عرصه خدمات رسانی به حجاج و زائران ایرانیان مقیم خارج

  - ارائه برنامه و طرحهای اجرای نرم افزاری بمنظور بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر روادید.

  حمل و نقل هوائی:

  - بررسی و تنظیم قراردادهای هوائی حمل و نقل زائرین و بار

  - تهیه و تنظیم صورتجلسه مربوط به رزرویشن و دستورالعمل رزرو جا و ...

  - بررسی تعیین ایستگاه های پروازی (حج و عمره) و مناطق حرکت های زمینی (عتبات و سوریه)

  - برنامه ریزی و تنظیم جداول پروازی برای هر استان (مدینه قبل و مدینه بعد)

  - انجام هماهنگی با شرکت های هواپیمائی برای تنظیم جداول پروازها

  - بررسی و چیدمان کاروانهای استان در پروازهای اعلام شده از سوی شرکت های هوائی

  - پیگیری و نظارت بر تنظیم صورتجلسات پروازها در ایستگاههای پروازی

  - بازرسی از عملکرد نمایندگان دفاتر حج در فرودگاه ها و نمایندگان شرکت های هواپیمائی و رابط استان

  - برگزاری جلسات با عوامل دست اندرکار پرواز (اعم از سپاه، گمرک، نیروی انتظامی، پلیس گذرنامه و ...)

  - تهیه و تنظیم گزارشات و تاخیرات پروازی (بصورت روزانه) و ارائه آن به واحدهای ذیربط

  - دریافت درخواست های ستادهای مختلف جهت رزرو جای رفت و برگشت عوامل ستادها

  - تهیه و تنظیم صورتجلسات پایان کارپرواز وتاخیرات و ثبت آنها جهت تسویه حساب های مالی

  - انجام هماهنگی و توجیه زائران در مورد ساک ها و توشه با هماهنگی کارشناسان هوائی

  - انجام هماهنگی با امور مالی سازمان و خطوط هواپیمائی سعودی و ایران ایر جهت تسویه حساب های مالی

  - نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد در پروازهای حج و عمره

  - برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان شرکت های هواپیمائی جهت رفع موانع و مشکلات موجود در پرواز

  حمل و نقل درون شهری :

  - بررسی و تنظیم قراردادها با شرکت های سعودی جهت جابجائی زائرین

  - تهیه و تنظیم دستورالعمل حمل و نقل درون شهری و پیش بینی نیروی انسانی لازم

  - تهیه و تنظیم جداول اجرای عملیات ایستگاههای مبداء و مقصد و مذاکره با مسئولین سعودی

  - نظارت و بازرسی مستمر نسبت به وضعیت حمل و نقل درون شهری

  - تهیه نقشه ها و بروشورها آموزشی در مورد تسهیل امور حمل و نقل

  - برنامه ریزی های رایانه ای و تنظیم فرآیندهای مربوط به حمل و نقل

  حمل و نقل بین شهری :

  - بررسی و تنظیم قراردادهای مربوط به حمل و نقل بین شهری با شرکت های سعودی

  - تهیه و تنظیم دستورالعمل حمل و نقل بین شهری و بار آنها

  - تهیه و تنظیم تاریخ و ساعت مراجعه مدیران کاروان ها به واحد حمل و نقل مستقر در ستاد و نیز مقرهای شبانه

  - نظارت و بازرسی مستمر در ارتباط با روند حمل و نقل بین شهری

  - تهیه و تنظیم سی دی و بروشور های آموزشی و توجیه و آموزش دست اندرکاران حمل و نقل

  حمل و نقل مشاعر :

  - بررسی و تنظیم قراردادهای مربوط به حمل و نقل مشاعر با شرکت های سعودی

  - تهیه و تنظیم دستورالعمل حمل و نقل مشاعر

  - تهیه و تنظیم برنامه مراجعه نیروهای کاروان ها جهت دریافت اتوبوس برای انتقال زائرین

  - نظارت بر مشخص نمودن افراد کارآمد از بین کارکنان کاروان ها بعنوان نماینده کاروان ها

  - نظارت و بازرسی مستمر در امور اجرای عملیات و همچنین کاروان ها و نحوه انجام کار آنها

  - تهیه وسایل آموزشی و بروشورها و آموزش نیروی انسانی در کاروانها و ستادها جهت بهبود روند امور حمل و نقل مشاعر

  اداره کل برنامه ریزی تدارکات و امور رفاهی:

  تدارکات غذائی:  

  -  ارائه خدمات در ارتباط با تغذیه زائران اعزامی با در نظر گرفتن سلامت و تندرستی افرادو سازگار با ذائقه آنان

  - تعیین سیاست ها و برنامه های لازم و بهره گیری از تجربیات کارشناسان امور تغذیه و تدارکات

  - تهیه مواد اولیه مرغوب و با کیفیت و با قیمت مناسب با ایجاد رقابت بین تولید کنندگان و واردکنندگان با اتکا به شناسائی بازار داخل و خارج و نوسانات و محدودیت های حاکم بر بازار

  - تعیین سرانه مصرف مواد غذائی متنوع برای زائران با بهره گیری از نظرات کارشناسان و نظارت بر غذاخوری

  - هدایت کمیسیون تهیه مایحتاج زائران و اجرای مصوبات آن

  - تعامل وهماهنگی بادفاتر نمایندگی سازمان درعربستان، عراق وسوریه جهت اجرائی کردن مصوبات

  - کسب آگاهی و مطالعه مداوم در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات و تحولات بازار و تشکیل بانک اطلاعات شرکت های مربوطه و شناخت موانع قانونی و بازرگانی داخلی و خارجی مسیر تهیه اجناس

  - برنامه ریزی و هماهنگی تهیه و ارسال برخی اجناس و اقلام بازار ایران

  - برآورد و پیش بینی اقلام مورد نیاز و نگهداری مستمر آمار تهیه و مصرف اقلام مختلف

  - مذاکره با شرکت های تامین کننده و شناخت توانائی ها و تجارب هر یک و ارزیابی عملکرد شرکت ها

  - مذاکره با شرکتهای ایرانی تامین کننده اقلام و تعیین اقلام قابل تهیه از ایران و ترخیص آنها

  - انعقاد قراردادها و کنترل و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن با هماهنگی دفاتر نمایندگی حج و زیارت

  - تهیه و تنظیم و اعلام جدول زمان بندی تحویل کالا توسط شرکت های طرف قرارداد

  - پیش بینی اماکن توزیع و تحویل کالا و انبارها و سردخانه ها و نظارت بر چگونگی نگهداری اقلام

  - انجام محاسبات مالی و پرداخت قیمت کالای تهیه و توزیع شده با هماهنگی ذیحساب و دفاتر نمایندگی ذیربط

  - برنامه ریزی و اداره آشپزخانه های متمرکز در عربستان، عراق و سوریه

  - تدوین برنامه و سیستم صحیح انبارداری پیشرفته و نظارت بر عملکرد عوامل انبار و کنترل مداوم موجودی و کسری های کالا

  اسکان :

  - شناخت بازار و اطلاعات و مقررات اسکان در کشورهای مقصد

  - شناسائی مناطق و منازل و ساختمان های مورد نظر در اماکن زیارتی

  - تهیه و تنظیم دستورالعمل و تعیین استانداردهای اسکان زائران ایرانی در عربستان، عراق و سوریه و تهیه فرم های مربوطه و بازبینی برنامه ها و تهیه بخشنامه های اسکان و تعیین قیمت تمام شده ساختمان های اجاره شده و گروه بندی هتل ها از نظر قیمت

  - امتیاز بندی و ارزیابی ساختمان ها طبق شاخص ها و فرم های مربوطه

  - نظارت بر نحوه اجرای تعهدات مالک و نماینده ساختمان های مورد اجاره.

  - پیگیری کاستی ها و رفع مشکلات ساختمان های محل اسکان زائران از نظر تاسیسات و تجهیزات و ...

  - اطلاع رسانی در مورد وضعیت محل استقرار زائران با استفاده از دستاوردهای فن آوری و توجیه مدیران راهنمای اعزامی در مورد مسکن زائران و تهیه نقشه و کروکی

  - نظارت بر قراردادهای اجاره و تسویه حساب ساختمان ها با هماهنگی دفاتر حج و زیارت و اطلاعات فرم های ارزیابی

  - تفکیک و تخصیص فضای اجاره شده در مکه و مدینه بین حجاج ایرانی

  - برگزاری گردهمائی های توجیهی و آموزشی برای واحدهای استانی و کارگزاران و زائران جهت شناساندن ابعاد کار مسکن زائران

  - تعیین امکانات مورد نیاز زائران، سقف سرانه فضای تخصصی، سقف سرانه قیمت اقامتگاه ها، ضوابط انتخاب کاروان گروه های اجاره ای و شرح وظایف آنها و استانداردهای بهداشتی و مهندسی و جغرافیائی ساختمان ها

  - انجام هماهنگی با واحد رایانه جهت تعیین و اصلاح فرآیند نظارت بر ساختمان ها

  امور رفاهی :

  - انجام مذاکره و انعقاد قرارداد بیمه زائران اعزامی

  - تهیه و تنظیم آئین نامه و دستورالعمل مربوط به اشیای گمشده

  - پی گیری امور کنسولی، حقوقی زائران درکشورهای مقصد با همکاری کنسولگری ودفاتر نمایندگی

  - شرکت در محاکم و امدادرسانی به زائران حادثه دیده در طول سفر

  - همکاری با ارگان های ذیربط در جهت جلوگیری از انتقال مواد مخدر

  - تعیین لیست ملزومات انفرادی زائران در طول سفر و نحوه تهیه و استفاده از آنها

  - انجام هماهنگی با مرکز پزشکی حج در راستای حفظ سلامت و بهداشت زائران اعزامی

  - تهیه دستورالعمل تشخیص استطاعت جسمانی و معاینات پزشکی زائران قبل از سفر و آئین نامه چگونگی تشکیل و فعالیت کمیسیون های پزشکی در رسیدگی و درمان آنان و دستورالعمل خاص مسافران پرخطر

  - تهیه دستورالعمل های مربوط به اجرای طرح قربانی با همکاری بانک توسعه اسلامی و مراقبت از شرایط ذبح و ذابحین از نظر شرعی

  - انجام هماهنگی با گمرک در مورد بار همراه مسافر

  - اجرای برنامه های مربوط به امداد رسانی و هدایت زائران گم شده در کشورهای مقصد.

  اداره کل امور عتبات عالیات ( اعتاب مقدسه):

  - برنامه ریزی و نظارت مستمر و هدایت بر فعالیت های موسسات، شرکت ها و تشکلهای زیارتی در امور اعتاب مقدسه

  - نظارت برنحوه انعقاد قراردادهای طرفین جهت تحقق سیاستهای نظام جمهوری اسلامی واهداف سازمان

  - برگزاری نشستهای کارشناسی برای ایجاد بستر مناسب فعالتی در محیط خارجی

  - تعامل با موسسات، شرکت ها و تشکلهای زیارتی در امور اعتاب مقدسه بمنظور تسهیل در امور خدمات دهی

  - پیش بینی بودجه اداره کل و تنظیم برنامه های میان مدت برای تحقق اهداف مورد نظر

  - تدوین بانک اطلاعات موارد ضروری در خصوص نحوه خدمات رسانی و مقررات و امکانات کشورهای عراق و سوریه با توجه به ماموریت جدید محوله

  - بررسی آسیب های موجود بر سر تحقق اهداف و ماموریت ها و خدمات زائران عراق، سوریه و ارائه گزارشهای لازم

  - شرکت در جلسات تصمیم سازی شورای امنیت ملی، پایانه های مرزی، کمیسیون فرهنگی دولت و تعامل اصولی به منظور تحقق اهداف با ارائه گزارشات مستند و مستدل به اعضاء

  - هماهنگی با دفاتر نمایندگی های خارج از کشور به منظور تدوین آئین نامه و دستورالعملهای اجرائی

  - هماهنگی با معاونت سیاسی و امنیتی وزارت کشور، امور اتباع، امور مرزی - وزارت امور خارجه، امور کنسولی - وزارت راه و ترابری، سازمان هواپیمائی کشور، پایانه ها - گمرکات - نیروی انتظامی و پلیس های مرزی هوائی و زمینی

  - احصاء نیازهای منابع (انسانی، فیزیکی، سرمایه ای و ...) و تصمیم سازی در جهت تامین آن

  - ایجاد هماهنگی و برقراری روابط سازنده با کلیه مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی برای تسهیل امور

  - تعامل لازم در امور عملیاتی با مسئولین امور مشاعر مقدسه بخصوص در موسم حج

  - هماهنگی لازم با کلیه واحدهای ستادی وصف در جهت راهبری برنامه ای مطابق با دستورالعملهای صادره.

  - صدور بخشنامه و دستورالعملهای هماهنگ در راستای تحقق امور حج و زیارت حوزه معاونت.

  - پیگیرهای لازم در خصوص تسریع در امور واحد های صف استانی سازمان

  اداره کل فنی و امور کارگزاران :

  - انتخاب مدیران کاروان های تمتع و تعیین شرایط دفاتر ثبت نام حجاج

  - توزیع مدیران حج تمتع براساس نیاز استان ها و شهرستان ها

  - تدوین پیش نویس آئین نامه های صدور و لغو مجوز و رسیدگی به تخلفات و فعالیت های زیارتی

  - انتخاب و معرفی مدیران ثابت به دفاتر حج و زیارت استان ها

  - فراخوان متقاضیان مدیریت ثابت هتل های عمره و عراق و سوریه

  - اعلام مراحل انتخاب و بکارگیری عوامل خدماتی معرفی شده توسط مدیران حج و عمره

  - تدوین شرح وظایف مدیران و عوامل ثابت و راهنمای کاروان های حج و عمره، عراق و سوریه

  - همکاری در تدوین و تکمیل و بروز رسانی سامانه جامع کارگزاران زیارتی و ارتباط و تبادل اطلاعات با سایر واحدها

  - ارتباط الکترونیکی و همزمان با واحدهای آموزش، حراست، ارزیابی عملکرد، روابط عمومی، دفاتر حج و زیارت استانها، مدیران کاروان ها و شرکت های زیارتی و کسب نظر آنان

  - برآورد نیاز استان ها به دفاتر و شرکت های زیارتی براساس شاخص ها و استانداردهای تعریف شده و آمار ثبت نامی حج و عمره و بانک های عوامل

  - بررسی تقاضای مجوز افراد حقیقی و حقوقی و انطباق آن با مقررات

  - تدوین فرم امتیازبندی و سیستمی کردن امتیاز دهی دفاتر زیارتی به صورت آنلاین

  - توزیع سهمیه عمره وعتبات براساس امتیاز هرفرد وسهمیه هر استان و تنظیم فرمول توزیع سهمیه

  - تمدید سالیانه لوح زیارتی دفاتر براساس پرونده های ارسالی

  - اداره جلسات هیات تعیین صلاحیت و پی گیری مصوبات و تصمیمات آن

  - دبیری هیات های تجدید نظر رسیدگی به عملکرد کارگزاران زیارتی

  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی:  

  اهم وظایف

  - مطالعه علمی، فنی، سیستمی، اقتصادی و تطبیقی در زمینه امور پشتیبانی، مالی و اداری و بهره مندی از دانش روز در فعالیت های مدیریتی و اجرایی معاونت

  - تهیه و اجرای طرح ها و برنامه ریزی تفصیلی در امور اداری ، مالی و پشتیبانی در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب سازمان

  - استقرار نظام های نوین اداری و مالی مورد نیاز و ارائه خدمات مناسب به کارکنان ، متقاضیان و مراجعین سازمان

  - تهیه و اجرای طرح های بهداشتی و سلامت جسمانی ، رسیدگی به معیشت و رفاه کارکنان در چارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب

  - انجام کلیه امور اجرایی مربوط به ضمانت نامه ها، سپرده ها ، پرداخت های علی الحساب و امور بانکی سازمان

  - تهیه و تدوین جداول سازمان تجهیزات و نرم مصرف اقلام مصرفی سازمان ، برآورد کمبودها و تأمین و خرید و توزیع نیازمندیها در چارچوب جداول مربوطه

  - تدارک ، تضمین کیفیت و ارسال اقلام مورد نیاز عملیات حج و زیارت از داخل کشور با همکاری واحدهای ذیربط سازمانی

  - انجام وظیفه دبیرخانه کمیسیون تحول اداری .

  - نظارت بر انجام کلیه وظایف اداری ، استخدامی ، مالی ، معاملاتی و اداره مربوطه و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین واحد های تحت مدیریت

  - نظارت بر جذب نیروی انسانی سازمان و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه

  - نظارت و ایجاد هماهنگی در برنامه ها و فعالیت های سازمان و ارزیابی طرح ها و برنامه های اجرا شده

  - نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و پروژه های سازمان از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی

  - نظارت و وصول در آمدها و مطالبات مربوط به حج و زیارت

  - پیگیری وصول مطالبات و نظارت بر نگهداری حساب، درآمد و هزینه و تنظیم دفاتر مالی مربوط به حج و زیارت و پرداخت کلیه هزینه ها بر اساس مقررات عمومی ذیربط و مقررات خاص پیش بینی شده سازمان و در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان

  - نظارت بر انجام کلیه هزینه های پرسنلی مربوط به هیئت های اعزامی به داخل و خارج از کشور ، اداری ، خدماتی و عمرانی از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی و امضاء کلیه چک ها و اسناد مربوطه در حدود اختیارات تفویضی و با رعایت مقررات مربوطه

  - ایجاد هماهنگی با واحدهای تحت سرپرستی سازمان به منظور پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف سازمان

  - نظارت و همکاری در تنظیم کلیه قراردادها و تعهداتی که برای سازمان بار مالی ایجاد می کند

  - نظارت بر خرید و تهیه کلیه اقلام و وسایل مورد نیاز سازمان در قالب بودجه و اعتبارات عمومی و اختصاصی سازمان برابر قوانین و مقررات مالی

  - نظارت بر انجام فعالیت های اجتماعی و رفاهی کارکنان و ارائه طرح های مناسب و صدور دستورالعمل های لازم

  - همکاری و ارائه مشورت به ریاست سازمان در برنامه ریزی و تعیین خط مشی سازمان و اتخاذ تصمیمات لازم

  - نظارت بر تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری و مالی و ابلاغ به کلیه واحد های سازمان جهت اجرا و نظارت بر اجرای آنها و ارائه طریق در زمینه و وظایف و مسئولیت های محوله به واحدهای تابعه سازمان.

  - نظارت بر کلیه امور مربوط به اداری ، مالی و پشتیبانی دفاتر نمایندگی سازمان در خارج از کشور

  - بررسی و مطالعه و تهیه گزارش های تحلیلی از جریان کارهای مربوط به فعالیت های اداری ، مالی و پشتیبانی جهت استحضار ریاست سازمان

  - نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های عملیاتی رفاهی ، تدارکاتی ، بهداشتی و درمانی و امور امدادی حجاج بیت ا... الحرام و زائران اعتاب و اماکن مقدسه

  اداره کل امور حقوقی و قراردادها :

  اهم وظایف :

  - مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و ضوابط حقوقی و موضوعی ناظر بر مفاد پیمان نامه ها ، قراردادها ، تفاهم نامه ها و توافق نامه ها به منظور بهره برداری در تنظیم و تصحیح قراردادها در سطح سیستم حج و زیارت

  - تهیه و تنظیم و پیشنهاد سیاست ها و خط مشی های کلی در خصوص ضوابط قانونی و آئین نامه های حقوقی مرتبط با موضوع حج و زیارت

  - تهیه و تدوین قوانین و مقررات حقوقی مورد نیاز سازمان با همکاری واحد های ذیربط سازمانی در چارچوب سیاست ها و خط مشی های کلان سازمان و نظارت بر حسن اجرا

  - برگزاری مناقصات برای تدارکات کالا و خدمات و مزایده برای فروش های احتمالی سازمان حج و زیارت

  - مطالعه و اظهار نظر در خصوص پیش نویس امور قراردادی سازمان حج و زیارت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور و تنظیم قراردادها ، پیمان نامه ها ، تفاهم نامه ها و توافق نامه ها با همکاری واحد های ذیربط سازمانی

  - نظارت بر حسن انجام تعهدات طرفین قراردادها و پیگیری امور از مبادی ذیربط بر اساس صورت وضعیت ها

  - تهیه و تنظیم گزارش قراردادها ، پیمان نامه ها و توافقات و ... سازمان حج و زیارت

  - تهیه و پیشنهاد طرح ها و برنامه های اجرایی سالانه در امور حقوقی و قراردادهای سازمان حج و زیارت

  - استقرار سیستم قراردادها و غنی سازی و به روز رسانی بانک اطلاعات جامع قراردادها

  - تهیه و تنظیم پیش نویس مفاد حقوقی قراردادهای سازمان و اظهار نظر تخصصی در امور حقوقی قراردادها و پیمان های داخلی و خارجی سازمان

  - بررسی و اظهار نظر در مورد دعاوی سازمان در مراجع قضائی داخل و خارج کشور با هماهنگی مبادی ذیربط

  - اطلاع رسانی از مقررات حقوقی جدید و ارائه خدمات حقوقی به واحد های سازمانی حج و زیارت

  - ارتباط و تعامل فعال با دفاتر استان ها برای اخذ و جمع آوری مدارک حقوقی لازم

  - ایجاد وحدت رویه حقوقی در نحوه عملکرد استان ها

  - معاضدت حقوقی جهت ارتقاء سطح اطلاعات دفاتر استان ها

  - معاضدت حقوقی با مؤسسه سعادت جهت حفظ حقوق زائرین در عربستان

  - نظارت میدانی از نحوه عملکرد شرکت های سعودی در قرارداد های منعقده با مؤسسه سعادت

  - پیگیریهای حقوقی جهت رفع مشکل زندانیان در عراق و عربستان

  - نظارت بر قراردادها و آگهی های سازمان

  - پیگیری دعاوی و شرکت در محاکم و آماده سازی لوایح و دفاعیه ها

  - احقاق حقوق زائران و شناساندن حقوق زائران به آنها

  - رد موارد شکایات از سازمان در زمینه های مختلف

  - اظهار نظر مشورتی و ارائه طریق به واحد های تابعه سازمان در امور حقوقی و قضائی

  - تعقیب دعاوی مربوط به سازمان در مراجع قضائی و دفاع از حقوق سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی

  - بررسی و اظهار نظر در مورد انعقاد قرارداد ها با مؤسسات و افراد حقیقی و حقوقی به لحاظ رعایت جوانب حقوقی

  - شناسایی و انتخاب وکیل بمنظور طرح دعاوی و دفاع از حقوق سازمان

  - انجام امور ثبتی و املاک مربوط به سازمان

  - تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و تصویب نامه ها و آئین نامه ها و اساسنامه های مربوطه با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  - نظارت بر وصول مطالبات سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ضوابط و مقررات جاری و انجام مقدمات لازم

  - بررسی گزارشات نظارتی و رسیدگی به شکایات مالی به منظور کشف نارسائی ها و علل مربوطه

  اداره کل امور مالی و ذیحسابی:

  اهم وظایف :

  - مطالعه علمی، سیستمی و کاربردی و تطبیقی در زمینه سیستم های مدیریت مالی و فعالیت های عمومی و تخصصی سازمان

  - تهیه و پیشنهاد طرح ها و برنامه ریزی اجرایی در امور مالی در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب ابلاغی سازمان

  - تهیه گزارشات عملکرد مالی جهت ارائه به دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور و ... بنا به دستور

  - پیگیری وصول درآمدها و مطالبات سازمان از منابع تعریف شده در سرفصل های بودجه و اعتبارات

  - تنظیم اسناد حسابداری بر اساس آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب ابلاغی سازمان

  - اعمال قوانین و مقررات و ضوابط تعریف شده مالی در فعالیت های امور مالی سازمان

  - گشایش و نگاهداری حساب های درآمد و هزینه و تنظیم دفاتر مالی مربوط به اجرای حج ، عمره ، سوریه و عتبات

  - نظارت بر عملکرد و فعالیت های مالی مؤسسات و شرکت های وابسته به سازمان

  - پرداخت کلیه هزینه های عملیاتی و پشتیبانی سیستم حج و زیارت و هزینه های پرسنلی در چارچوب بودجه و اعتبارات مصوب سازمان

  - نگاهداری و تحول وجوه نقد و سپرده ها و اوراق بهادار و انجام پرداخت های علی الحساب با رعایت قوانین و مقررات

  - صدور و امضاء کلیه چک ها و اوراق بهادار سازمان و انجام امور مربوط به اخذ ضمانت نامه ها و ثبت و ضبط و آزادسازی آنها بر اساس مقررات و ضوابط تعریف شده سازمانی

  - برنامه ریزی و هماهنگی با بانک ها در پرداخت ارز حجاج و زائرین در چارچوب برنامه های کلان سیستم حج و زیارت

  - نظارت و بررسی مستمر اسناد و مدارک مالی دفاتر نمایندگی و دفاتر استان ها و نظارت بر تسویه حساب با بانک توسعه و نقابه و...

  - تهیه و صدور اسناد حسابداری دفتر سازمان و واحد های استانی و شهرستانی حسب مورد

  - تهیه ترازهای آزمایشی و صورت های خلاصه حساب ها و آمار و اطلاعات مورد نیاز و نیز صورت های سود و زیان

  - بررسی صورت های مالی با بازرسان قانونی سازمان و پاسخگویی به سؤالات آنان و تهیه گزارش های لازم در ارتباط با عملیات حسابرسی سازمان

  - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه های سازمان در حدود اعتبارات مصوب و ابلاغی پس از طی مراحل قانونی

  - برنامه ریزی کلی و نظارت بر امور دریافت ها و پرداخت های سازمان و حصول اطمینان از استفاده صحیح و مطلوب از امکانات مالی سازمان

  - افتتاح حساب های بانکی سازمان و صدور چک های مورد نیاز و کنترل حساب های مذکور

  - اعمال کنترل و نظارت بر عملیات حسابداری سازمان و انطباق آنها با دستورالعمل ها و آئین نامه ها و قوانین و مقررات جاری

  - انجام امور مربوط به پرداخت مالیات ها و بیمه ها و هماهنگی با دستگاه های ذیربط در این مورد

  - برگزاری جلسات مشترک و یا گردهمائی های عاملان مالی واحد های تابعه و یا کارکنان امورمالی مرکز به منظور هماهنگی در انجام امور مالی

  - شرکت در کمیسیون های مختلف مالی و معاملاتی

  - درخواست وجه از خزانه بابت بودجه جاری مصوب از محل تخصیص های ابلاغی و همچنین دریافت درآمدهای وصولی از خزانه

  - درخواست وجه جهت پرداخت حقوق بازنشستگان وموظفین و نظارت و مراقبت در پرداخت به موقع آن

  - تأمین اعتبار جهت پرداخت های سازمان بر اساس قراردادها و احکام مربوطه پس از تطبیق آن با مقررات

  - تهیه و تنظیم فهرست هزینه های ارزی سازمان جهت ارائه مقامات مسئول طبق قوانین و مقررات مربوطه

  - انجام امور مربوط به منظور دریافت ارز مورد نیاز سازمان

  - پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی دولت و همچنین بودجه اختصاصی سازمان به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص ، تأمین اعتبار ، تسجیل و حواله با نظارت مالی ذیحساب

  - پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات بر اساس قوانین و مقررات مربوط و کنترل واریز به موقع آنها

  - اخذ تضمین برابر قوانین و مقررات حاکم و جاری بر موضوع معادل پیش پرداخت از دریافت کنندگان پیش پرداخت و همچنین اخذ تضمین اجرای تعهدات ثبت انتظامی آن در صورتهای مالی سازمان

  - پرداخت تنخواه گردان به عاملین ذیحساب در استانها و دفاتر نمایندگی سازمان در عربستان ، عراق و سوریه بر اساس دستورالعملهای مربوط و کنترل واریز و تسویه تنخواه گردانها در پایان سال مالی

  - تأیید عاملین ذیحساب سازمان و امین اموال جهت صدور حکم انتصاب و نظارت برآنها

  - بررسی و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالی و قرارداد ها توسط ذیحساب در اجرای ماده (30) آئین نامه مالی و معاملاتی

  - تنظیم گزارش مازاد یا کسری انباشته و همچنین تعیین میزان ذخیره احتیاطی به منظور جبران هزینه های ناشی از حوادث غیر مترقبه و سایر موارد پیش بینی نشده در اجرای تبصره ذیل ماده (69) آئین نامه مالی و معاملاتی

  - بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت های تائید شده از سوی مجری طرحهای عمرانی به منظور پرداخت حق الزحمه پیمانکاران و کسر کسور قانونی و واریز به حسابهای مربوطه در موعد مقرر

  اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی :

  اهم وظایف :

  - مطالعه کاربردی و تطبیقی در زمینه پشتیبانی های عمومی و تخصصی فعالیت های اجرائی و فعالیت های اداری، گزینشی و رفاهی به منظور بهره مندی در امور اجرائیات سازمان

  - تهیه و اجرای طرح ها با برنامه ریزی تفصیلی در امور پشتیبانی، اداری، گزینشی، بیمه و رفاهی در چارچوب سیاست های اداری و پشتیبانی سازمان

  - نیازسنجی و برآورد تنوع و گستردگی اقلام مورد نیاز سالانه سازمان

  - شناسائی و ارزیابی محصولات مورد نیاز و تامین از داخل سیستم حج و زیارت براساس شاخص ها و استانداردهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط سازمانی

  - عقد قراردادهای تدارکات اقلام مورد نیاز سیستم حج و زیارت با همکاری واحدهای ذیربط سازمانی

  - تهیه پیوست های فنی قراردادهای تدارک اقلام سیستم حج و زیارت از داخل کشور

  - تامین، خرید، ذخیره سازی و توزیع ملزومات و تجهیزات مورد نیاز در سطح سازمان و واحدهای تابعه

  - تدارک و ارسال نیازمندی های عملیات حج و زیارت از داخل کشور با همکاری واحدهای ذیربط سازمانی

  - تحویل گیری و تضمین کیفیت اقلام مورد نیاز سیستم اجرائی حج و زیارت براساس شاخص ها و استانداردهای توافق شده در پیوست های فنی قراردادها

  - تهیه و اجرای طرح نگهداری و تعمیرات اقلام و تجهیزات سازمانی در طول عمر اقتصادی آنها

  - انجام کلیه امور خدمات عمومی و فنی و عمرانی سازمان با رویکرد بهره گیری از منابع برون سازمانی

  - استقرار سیستم کنترل اموال سازمان و تعیین خسارت های احتمالی

  - اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در امور گزینش و بکارگیری نیرو

  - تهیه و اجرای طرح های تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان براساس ساختار و سازمان نیروئی مصوب

  - صدور کلیه احکام اداری سازمان اعم از احکام ماموریتی، استخدامی و ... برابر ضوابط و مقررات

  - تهیه و اجرای طرح های بهداشت و سلامت جسمی کارکنان

  - تهیه و تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی و طرح و برنامه های اعزام عوامل ستادی برای پشتیبانی از عملیات حج و زیارت در کشورهای هدف و صدور حکم مامورین اعزامی

  - پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای سازمان و نظارت دقیق در تهیه و تنظیم برنامه احتیاجات پرسنلی

  - نظارت بر اجرای امور استخدامی کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات استخدامی

  - اعمال سیاست های مربوط به واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی سازمان به بخش غیردولتی

  - سرپرستی واحدهای تحت نظارت و راهنمائی مسئولان مربوطه و تعیین درجه لیاقت و شایستگی کارکنان و پیش بینی مسیر ارتقای شغلی پرسنل

  - نظارت بر تهیه و تنظیم بخشنامه های لازم متضمن ارائه طریق و راهنمائی واحدهای تابعه سازمان به منظور هماهنگی در امور اداری و استخدامی

  - همکاری با واحدهای ذیربط در زمینه تشکیلات و بودجه، طبقه بندی مشاغل و برآورد نیروی انسانی و اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز

  - ارتباط و هماهنگی با واحدهای معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت انجام امور اداری و استخدامی مربوطه

  - نظارت بر کنترل حضور و غیاب کارکنان و اتخاذ روش های مناسب در جهت امر حصور و غیاب کارکنان

  - نظارت بر نگهداری و توزیع به موقع وسائل و لوازم و جلوگیری از هرگونه حیف و میل ملزومات

  - سرپرستی و نظارت بر کلیه امور مربوط به رفاه و تعاون کارکنان، از قبیل بیمه، وام کارمندان، عبادت از بیماران، تشکیل کمیسیون های پزشکی و هماهنگی کامل با سازمان های ذیربط و نظارت بر شرکت های تعاونی مسکن و مصرف کارکنان

  - صدور کلیه احکام استخدامی، حقوقی، ماموریت ها، مرخصی ها، ترفیعات، انتقالی، آماده به خدمت و روز مزد برابر مقررات و ضوابط موجود.

  - صدور کلیه احکام مدیران کاروان ها وعوامل خدماتی حج و عمره و ستادهای اجرائی حج براساس لیست دریافتی از واحدهای مربوطه

  - کنترل احکام و فرم های برقراری حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و نظارت بر محاسبات دقیق کسور ایام خدمت غیررسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

  - نظارت بر نگهداری پرونده های استخدامی و تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز و همچنین دریافت و ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده و صادره سازمان و تکثیر نامه ها و اسناد و مدارک

  - نظارت بر تهیه و تدارک مایحتاج سازمان از نظر محل، وسائل و لوازم کار با رعایت مقررات مالی و اداری و ایجاد خط مشی لازم جهت حفظ و مراقبت آنها

  - نظارت بر خرید وسایل مورد نیاز سازمان از محل اعتبارات بودجه عمومی و اختصاصی با توجه به مقررات مالی و قوانین اداری مربوطه

  - نظارت بر تهیه آگهی های مناقصه و مزایده اموال و وسایل اداری با همکاری واحدهای ذیربط

  - انجام اقدامات لازم در جهت چاپ اوراق و اسناد و دفاتر و فرم های مورد نیاز سازمان و نظارت بر اجرای آن .

  - نظارت بر حفظ، نگهداری و تعمیر دستگاه های ارتباطی و انجام اقدامات لازم برای استفاده بهینه از آنها

  - نظارت بر ارائه خدمات مربوط به نظافت و تعمیر و نگهداری ساختمان ها و وسایل اداری سازمان و تامین سوخت و روشنائی و تهویه و حرارت مرکزی ساختمان ها و امور وسائط نقلیه و ارائه سرویس به واحدهای مختلف سازمان

  - نظارت بر تهیه برنامه مربوط به برقراری انتظامات داخلی و نگهبانی از ساختمان های محل استقرار واحدها و نگهداری ابنیه و تاسیسات با همکاری حراست سازمان و نیروی انتظامی در زمینه کنترل وسائل ایمنی و جلوگیری از حریق و سرقت

  - اجرای دستورات ریاست سازمان و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و ارائه گزارش پیشرفت منظم امور.

  وظایف واحدهای استانی و شهرستان های سازمان حج و زیارت

  - اجرائی نمودن بخشنامه ها و دستورالعمل های درون سازمانی در راستای اهداف، سیاستها و خط مشی های کاری با رعایت قوانین و ضوابط.

  - انجام هماهنگی های لازم براساس دستورالعمل های صادره با ارگانها و دستگاههای استانی نظیر فرودگاه، گمرک، سپاه پاسداران، هواپیمائی، گذرنامه، بانکها و مسئولین سیاسی انتظامی استان در زمینه اعزام حجاج و زائرین برای انجام فریضه حج تمتع و سفر عمره مفرده و زیارتی جهت اعزام حجاج و زائرین و نظارت و کنترل ضمن رعایت اولویت ها.

  - تعیین سهمیه هر یا از دفاتر و شرکت های کارگزاری و کاروانهای زیارتی جهت اعزام حجاج و زائرین و نظارت و کنترل ضمن رعایت اولویت ها.

  - نظارت و راهنمائی مدیران کاروانهای زیارتی در ثبت نام، نقل و انتقال اسناد و کنترل مدارک و انجام امور منصرفین و هماهنگی های لازم در زمینه اعزام زائرین براساس دستورالعمل های صادره از طرف حوزه مرکزی سازمان.

  - اخذ و کنترل وجوه واریز شده به حسابهای مرتبط و تنظیم صورت دریافت و حساب وجوه براساس دستورالعملهای حوزه مرکزی سازمان و ارائه لیست کلی به اداره کل امور مالی و ذیحسابی.

  - جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به کاروانها، حجاج و زائرین استان مربوطه و ارسال آن به حوزه مرکزی (اداره کل برنامه ریزی، پذیرش و اعزام) پس از بررسی های لازم.

  - بررسی صلاحیت و انتخاب مدیران ثابت هتل ها، مدیران راهنما و عوامل خدماتی کاروانهای حج، عمره و زیارتی.

  - صدور مجوز برگزاری تورهای زیارتی براساس دستورالعمل های صادره و نظارت بر اجرای آنها.

  - انجام امور خدماتی، اداری و مالی واحد استانی براساس دستورالعملها و بخشنامه های صادره از طرف حوزه مرکزی سازمان.

  - انجام امور مربوط به نقل و انتقال اسناد حج تمتع و عمره و سایر سفرهای زیارتی براساس دستورالعملهای صادره.

  - بررسی و کنترل آمار و مشخصات ثبت نام شدگان مربوط به هر سال و اصلاح اسامی و مشخصاتی که مخدوش یا ناقص درج شده باشد در سیستم نرم افزار.

  - بررسی آمار زائرین هر یک از کاروانها و جایگزینی منصرفین، فوت شدگان براساس دستورالعمل های صادره.

  - دریافت گذرنامه و مدارک عوامل ستادی مربوط به استان حسب دستورالعمل های صادره.

  - انجام آموزش های مربوط به مدیران و عوامل خدماتی کاروانها براساس برنامه های تنظیم شده در راستای توانمندسازی ایشان و اعطاء گواهینامه در صورت موفقیت.

  - ارتباط مستمر با حوزه های ستادی و ارائه گزارش ماهانه از شرح انجام امور به حوزه های مربوطه.

  - اجرای امور مربوط به ارتقاء علمی و آموزشی در زمینه شغل مورد تصدی برای کارکنان.

  - بررسی تقاضاهای متقاضیان افتتاح دفاتر زیارتی و پاسخگوئی به آنان طبق ضوابط.

  - نظارت بر آموزش دقیق زائران حج تمتع و عمره و سایر سفرهای زیارتی قبل از سفر و اجرای برنامه های آموزشی برای آنان.

  - تشکیل جلسات ماهیانه و مستمر با مدیران شرکتهای زیارتی در سطح استان در خصوص مسائل زائران عمره، عتبات و سوریه.

  - بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر و شرکت های زیارتی و مدیران و عوامل کاروان های حج تمتع و پیگیری انجام امور محوله به آنان.

  - رسیدگی به شکایات احتمالی زائران حج تمتع، عمره، عتبات عالیات و سوریه و اعلام نتیجه به موقع به آنان.

  - شرکت در جلسات شورای اداری و سایر دستگاه های مرتبط در استان و همچنین برقراری ارتباط با نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش عملکرد به سازمان مرکزی.

  - پیگیری و نظارت بر حسن انجام امور مالی با رعایت صرفه و صلاح سازمان و تنظیم به موقع بودجه سالانه وانجام هزینه ها براساس اعتبارات ابلاغی برابربا مقررات مالی وتفویض اختیارات داده شده از سوی سازمان.

  - کنترل سایت و بررسی اطلاعات و اقدام در اتباط با به روز شدن و به هنگام شدن اطلاعات سایت.

  - انجام امور مربوط به سامانه جامع کارگزاران زیارتی و پیگیری و نظارت بر تشکیل و تکمیل پرونده های عوامل و انجام استعلامات به موقع و کسب و اخذ نظر مسئولین ذیربط در این خصوص.

  - امضای احکام مدیران حج تمتع، عمره، عتبات و سوریه.

  - پیگیری امور حقوقی و اقدامات لازم در اجرای قراردادها و حفظ حقوق و منزلت زائران، بیماران، مصدومین و فوت شدگان و مراجعین و ... .

  - تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات شایسته در چارچوب ضوابط.

  - پیگیری امور مربوط به جذب، آموزش و انتخاب و اعزام روحانیون کاروانها با هماهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت.

  - ارزشیابی دفاتر و شرکت های زیارتی و همچنین مدیران کاروانهای حج تمتع و عوامل آنان طبق ضوابط و مقررات و اعلام نتیجه به سازمان.

  - تعامل و ارتباط با دفتر نمایندگی امور روحانیون منطقه.

  - پیگیری امور پرسنلی و رفاهی و ارزشیابی عملکرد کارکنان مجموعه .

  1. وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت:

  براساس احكام و دستورات ولي فقيه كه صادر شده است يا صادر خواهد شد، تعيين مي گردد.

  تبصره ) رييس سازمان حج و زيارت توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت به عنوان معاون وزير انتخاب مي شود.

  2. اهم وظايف رييس سازمان:

  - تهيه و تدوين برنامه هاي راهبردي و آيين نامه هاي مورد نياز سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب به مراجع ذيربط.

  - بكارگيري و عزل و نصب نيروي انساني سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

  - ساماندهي آموزش و نظارت و كنترل بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي درمركز و دفاتر استان ها.

  - امضاي مكاتبات و اسناد، افتتاح حساب در بانك ها و معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه ها و حدود برنامه ها و اعتبارات مصوب.

  - نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي طرف دعوي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و حق وكالت دولت تا يك درجه و ارايه پيشنهاد صلح و سازش به مراجع ذيصلاح با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

  - تهيه و تنظيم شرح وظايف و نمودار سازماني سازمان حج و زيارت و اجراي آن پس از تأييد وزير، تصويب شوراي عالي حج و زيارت و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

  - تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان و ارايه آن به شوراي عالي حج و زيارت جهت تصويب.

  - اداره دبيرخانه شوراي عالي حج و زيارت و اهتمام در اجراي مصوبات شورا.

  - تهيه و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز.

  تبصره 1) رييس سازمان حج و زيارت در مقابل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پاسخگوست .

  تبصره 2 ) حق الزحمه حسابرسان توسط سازمان پرداخت مي شود .

  تبصره 3 ) اسناد اوراق بهادار و تعهد امور مالي در مورد اعتبارات موضوع مفاد اين مصوبه با امضاي رييس سازمان ( يا مقام مجاز از طرف وي ) و نيز ذيحساب معتبر خواهد بود .

  3. سازمان حج و زيارت موظف است برنامه ها و طرح هاي اجرايي لازم در زمينه بيمه زايران، وصول ماترك زايران متوفي، اسكان، امور بهداشت و سلامت جسمي، تغذيه، امنيت و رواديد، حمل و نقل و ديگر امور مربوط با همكاري مسؤولين وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط را تدوين و به مورد اجرا در آورد.

  4. كليه هزينه هايي كه اعتبار آن از محل بودجه عمومي كشور تأمين مي شود و نيز ساير خدماتي كه در زمينه امور حج و زيارت در اين اساسنامه براي آن حكمي پيش بيني نشده تابع مقررات عمومي كشور خواهد بود.

  5. كاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري و آيين نامه ها و مقررات مربوط به آن مي باشند.

  6. صدور مجوز فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي و انتخاب كارگزاران در امور حج و زيارت و نحوه نظارت بر انجام وظايف و فعاليت شركت ها و دفاتر خدمات زيارتي براساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

  ب - وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امر حج و زيارت

  براساس بند6 مصوبه قانوني شوراي عالي اداري تعيين حدود و اختيارات نماينده محترم ولي فقيه در سازمان حج و زيارت به اوامر مقام معظم رهبري واگذار شد كه نماينده معظم پيشنهادات زير را طي نامه اي به محضر آن حضرت ارسال كه به شرح زير مي باشد:

  حضور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي « مدظله العالي »

  سلام علكيم

  احتراماً به استحضار مي رساند: شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هفتمين جلسه خود، ساختار تشكيلاتي «سازمان حج و زيارت» را به منظور انسجام ساختاري و تشكيلاتي مورد بازبيني قرار داد و آن را طي تصويب نامه 81903/1901 به تصويب رساند.

  دربند «3» اين مصوبه، نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت جزء اركان اصلي سازمان شناخته شده و متعاقب آن در بند«6» آمده است:

  وظايف و اختيارات نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت براساس احكام و دستورات ولي فقيه كه صادر شده است يا صادر خواهد شد، تعيين مي گردد.

  لذا مستدعي است وظايف و مأموريت هاي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت را تعيين و ابلاغ فرموده تا با توجه به بند «6» تصويب نامه شوراي عالي اداري از طريق قانوني مربوطه نسبت به حل مشكل تشكيلاتي و بودجه حوزه نمايندگي پيگيري لازم صورت پذيرد.

  شايان ذكر است كه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت براساس رهنمودهاي حضرتعالي به ويژه در مرقومه شريفه مورخه يازدهم شوال 1314هـ.ق و مدنظر داشتن همه دستورهاي حضرت امام خميني (قدس سره) در امر حج عهده دار وظايف ذيل بوده است:

  · نيازنسجي: هدف گذاري، سياست گذاري و برنامه ريزي خرد وكلان جهت تحقق حج ابراهيمي و زيارت مطلوب.

  · اجراي طرح هاي فرهنگي، آموزشي و سياسي براي ابواب جمعي حج و زيارت در چارچوب اهداف و سياست هاي مصوب

  · پاسخ گويي به نيازهاي معنوي، معرفتي و مذهبي زايران بيت الله الحرام و عتبات به ويژه از طريق جذب، سازماندهي و اعزام روحانيون.

  · ارتباط مستمر با زايران و مسؤولان حج ديگر كشورها در موسم حج و عمره و زيارت عتبات به منظور معرفي اسلام، تشيع و انقلاب اسلامي و طرح مسائل جهان اسلام.

  · ارتباط با مراكز علمي و مذهبي ديگر كشورهاي اسلامي و عربستان در زمينه همكاري هاي متقابل و مشترك.

  · پژوهش و تحقيق در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز (فرهنگي، سياسي، اجتماعي و...)

  · برگزاري همايش هاي فرهنگي و برپايي دوره هاي آموزشي براي ابواب جمعي حج

  · تهيه و انتشار كتب، نشريات و ديگر محصولات مكتوب سمعي و بصري.

  · سازماندهي ارتباطات عمومي و اطلاع رساني در حوزه نمايندگي ولي فقيه

  · طرح و برنامه و پشتيباني جهت تحقق اهداف حوزه نمايندگي ولي فقيه

  · نظارت مستمر بر كليه فعاليت هاي اجرايي و خدماتي حج و زيارت در داخل و خارج از كشور

  · اتخاذ تصميم در مورد مشكلات احتمالي ومسائل مستحدثه خصوصاً در موسم حج

  · نظارت بر دريافت و مصرف اصل و منافع حاصل از وجوه مأخذ از زايران جهت حفظ منافع آنها

  · اجراي ساير وظايف محوله از سوي مقام معظم رهبري

  گفتني است كه در طول اين مدت شوراي برنامه ريزي حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت (متشكل از معاونين و مسؤولين حوزه نمايندگي ولي فقيه و رييس سازمان حج) با بررسي هاي كارشناسي و تصويب سياست ها و ساختار مناسب نقش مؤثري در پيشبرد و تحقق اهداف حوزه نمايندگي ولي فقيه ايفا كرده است.

  وظايف و اختيارات ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری به نمايندگي ولي فقيه در امر حج و زيارت

  حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی عسگر ( دامت توفیقاته)

  نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت

  سلام علیکم با عنایت به جایگاه حج و زیارت در نظام اسلامی و لزوم ایجاد انسجام در مجموعه فعالیت های مربوط بهآن سیاست های کلی حاکم بر ساختار و تشکیلات بعثه مقام معظم رهبری به شرح زیر می باشد:

  سیاستگزاری در حوزه های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و سیاسی حج و زیارت بر عهده نماینده محترم ولی فقیه در امور حج و زیارت است. این وظیفه با رویکرد همراستا سازی فعالیت های خدماتی و رفاهی به زوار با سیایت های فرهنگی و تربیتی حج و زیارت صورت خواهد پذیرفت.

  شورای عالی حج سیاست های کلی اجرایی مربوط به حج و زیارت را با توجه به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری که ازسوی نماینده ایشان به شورا منتقل می شود اعلام خواهد کرد. این سیاست های ناظر بر هماهنگی دستگاه های اجرایی دخیل در اجرای مراسم حج است.

  نظارت و کنترل نماینده مقام معظم رهبری ناظر بر نظارت های کلان است که از طریق طراحی شاخص کلیدی عملکرد اعمال خواهد شد. نماینده ولی فقیه عند الاقتضاء می تواند نظارت های موردی را اعمال نماید و نمایندگانی برای نظارت بر فرایند کار منصوب کند.

  تهیه محتوا و اجرای طرح های آموزشی و فرهنگی برای زائران و کارگزاران حج و زیارت بر عهده بعثه مقام معظم رهبری است که این مهم به پشتیبانی و ظرفیت های اجرایی سازمان حج و زیارت انجام خواهد شد.

  پژوهش های مربوط به حج و زیارت در حوزه های دینی و فرهنگی بر عهده بعثه خواهد بود که برای اینکار از ظرفیتهای سازمان تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی و حوزوی نیز استفاده خواهد شد.

  سازمان می تواند برای کارگزاران حج آموزش های اجرایی و مدیریتی طراحی و اجرا کند.

  برگزاری همایش های علمی و فرهنگی با استفاده از ظرفیتهای اجرایی سازمان بر عهده بعثه است.

  شناسایی، جذب، آموزشی و به کارگماری و کنترل روحانیون، معین و معینه ها و مداحان ( در دو حوزه شیعه و سنی) بر عهده بعثه است.

  پاسخ گویی به نیازهای معنوی، معرفتی و مذهبی زائران بر عهده بعثه خواهد بود.

  10. تولید و نشر کتب و محصولات فرهنگی ( به منظور جلوگیری از دوباره کاری در حوزه های مشترک بعثه و سازمان تشکیل شود تا از چاپ و تولید محصولات غیر کیفی، تکراری و ...جلوگیری شود).

  11. در حوزه بین الملل، در موسم حج و زیارت بعثه مسئولیت اصلی را دارد، برقراری ارتباط با مسئولین و زوار سایر کشورها و اندیشمندان جهان اسلام بر عهده بعثه است. سازمان زیرساختهای اجرایی را تأمین خواهد کرد. در غیر موسم حج با هماهنگی سازمان های مرتبط (فرهنگ و ارتباطات، مجمع تقریب، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، وزارت امور خارجه و ...) روابط بین الملل پیگیری خواهد شد.

  12. سرپرستی حجاج و زائران ایرانی در موسم حج بر عهده نماینده ولی فقیه خواهد بود.

  13. سازماندهی ارتباطات عمومی، اطلاع رسانی، طرح و برنامه و پشتیبانی در حوزه بعثه بر عهده نماینده ولی فقیه است.

  14. اجرای سایر وظایف محوله از سوی مقام معظم رهبری.

  محمدی گلپایگانی  

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :