پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • معرفي گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات ديني  
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • معرفي گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات ديني

  تعريف :

  گروهي است براي تعيين راهبردها و اولويت هاي بازتوليد محتوا در موضوع تبادل فرهنگي و مبارزه با تهاجم فرهنگي بيگانگان وكارآمدتر كردن سازمان در ايجاد ارتباط گسترده، عميق و تأثيرگذار با گروه هاي اجتماعي تأثيرگزار،تشكل هاي ديني و مخاطبان عمومي.علاوه بر آن دستيابي به نظريه ي جامع و مانع در تبليغ اسلامي با مطالعه وپژوهش ژرف در باب چشم انداز كلي ارتباطات اسلامي ميسّر است .
  وظايف :
  1- مطالعات درون شيعي با هدف دستيابي به نظريه پردازي در باب ارتباطات و تبليغات اسلامي، با عطف  توجه به دانش هاي حوزه هاي جامعه شناسي دين، جامعه شناسي فرهنگي ايران ، انسان شناسي ديني و فرهنگي ايران و پديدارشناسي ديني .
  2- رصد فرهنگي ارتباطات ديني و ضد ديني ايران از حيث نيروي انساني ، فرآيند پيام آفريني، مخاطب شناسي و پيام هاي فرهنگي و نقد و بررسي امور تأثيرگذار بر فرهنگ ديني.
  3- مطالعات كاربردي در باب مهارت هاي ارتباطات دين محور (ارتباطات خانوادگي، ارتباطات كارمندي،ارتباطات مسجدي، ارتباطات محله اي و قومي، ارتباطات فرهنگي و ... ).
  4- مطالعه و پژوهش در جهت تبادل فرهنگ ايراني و اسلامي با ساير فرهنگ ها.
   برنامه هاي اصلي:
  1- پژوهش در قلمرو فرهنگي با رويكرد به فرهنگ هاي متنوع جامعه ي ايراني جهت ارتقاء سطح بينش مبلغان و كارگزاران فرهنگي.
   2- مديريت پژوهش هاي ناظر بر رصد فرهنگي.
   3- ساماندهي پژوهش هاي ميداني در باب نيازشناسي و محورشناسي تبليغي ، عملكرد مبلغان و
  كارگزاران فرهنگي .
   4- برپايي حلقه هاي نقد فرهنگي در حوزه ي رسانه، فرهنگ عمومي، تبليغات ديني، داستان و رمان.
   5- برپايي دوره هاي تخصصي و كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و ارتباطات ديني.
   6- انجام پژوهش هاي كاربردي درباره ي شيوه هاي مؤثر تبليغ دين در ميان گروه هاي اجتماعي و اقشارمختلف جامعه.
   7- پژوهش در قلمرو كيفيت روش هاي مؤثر تبليغ دين اسلام در ميان اديان و مذاهب ديگر.
  گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات ديني داراي زير گروه هايي مي باشد که در ادامه مي آيد:
  1- واحد شيوه هاي تبليغ
  2- واحد ارتباطات ديني
  3. واحد نقد رسانه با رويکردهاي فرهنگ ديني